Suoraan sisältöön

Yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostoon tähtäävä lakiesitys lausuntokierrokselle

23.11.2021

Hallituspuolueet linjasivat 17.12.2020 toimista, joilla edistetään 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat valmistelleet lakiluonnoksen, joka on lausuntokierroksella 6.1.2022 asti. Tämän ja muiden samaan kokonaisuuteen kuuluvien lakimuutosten kaavaillaan tulevan voimaan 1.1.2023.

Nykylainsäädännön mukaan perus- ja ansiopäivärahaa voidaan tietyin edellytyksin maksaa päivärahakauden enimmäisajan päättymisen jälkeen niin kutsutuilta lisäpäiviltä, kunnes irtisanottu työntekijä jää eläkkeelle. Lakiluonnoksen mukaisesti mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistuisi kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Vuonna 1963 ja 1964 syntyneillä lisäpäivien alaikäraja nousisi vuodella. Vuonna 1963 syntyneillä lisäpäivien alaikäraja nousisi 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Muutos ei vaikuta jo työttömyysturvan lisäpäivillä oleviin henkilöihin eikä vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneisiin.

Vahvistettu muutosturva nopeuttamaan uudelleentyöllistymistä

Uuden muutosturvan tavoitteena olisi nopeuttaa irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä. Nykyisen työsopimuslaissa säädetyn muutosturvan lisäksi luotaisiin uusi muutosturvapaketti tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa.

Uusi muutosturva koostuisi muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvarahan maksaisi työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaisi irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvaraha ei vähentäisi työttömyyspäivärahaa tai siirtäisi sen alkamisajankohtaa.

Muutosturvakoulutuksen hankkisi työ- ja elinkeinotoimisto, ja sen arvo vastaisi enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutuksen tavoitteena olisi tukea irtisanotun ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä, ja edistää irtisanotun nopeaa uudelleen työllistymistä.

Työllistymisvapaita pidennettäisiin työntekijöillä, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta ja ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta samalla työnantajalla. Nykyisin työllistymisvapaan pituus on 5, 10 tai 20 päivää riippuen työntekijän irtisanomisajan pituudesta. Vuodesta 2023 alkaen työllistymisvapaiden pituus olisi 5, 15 tai 25 päivää. Työllistymisvapaata voisi käyttää osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen sekä muutosturvakoulutuksen aloittamiseen.

Mahdollisuutta osa-aikatyöhön parannettaisiin

Vähintään kolme vuotta saman työnantajan palveluksessa olleiden yli 55-vuotiaiden oikeutta lyhennettyyn työaikaan vahvistettaisiin. Tämä koskisi myös tilanteita, joissa työntekijä on jäämässä osa-aikaiselle sairauslomalle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Työnantajan olisi ensisijaisesti pyrittävä järjestelemään työt siten, että osa-aikatyö onnistuisi. Työntekijällä ei kuitenkaan olisi subjektiivista oikeutta lyhentää työaikaansa. Tarkoituksena on tukea työssä jaksamista.

Mitä uusi muutosturva tarkoittaa? Miten muutosturvan saa?

Irtisanotun tulisi ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä. Uusi muutosturva koostuisi muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvaraha vastaisi irtisanotun yhden kuukauden palkkaa ja sen maksaisi Kela tai työttömyyskassa, jonka jäsen irtisanottu henkilö on. Muutosturvaraha ei siirtäisi työttömyyspäivärahan alkamisajankohtaa. Muutosturvakoulutuksen arvo vastaisi enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa. Koulutuksen järjestäisi TE-toimisto.

Lue koko tiedote sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

STM: Usein kysyttyä työttömyysturvan lisäpäivien poistosta ja muutosturvasta.

 

 

Simple Share Buttons