Suoraan sisältöön
Meiju Sandberg kannustaa yrityksiä hakemaan työolosuhteiden järjestelytukea.
Valokuvaaja: Kim Kauppinen, Kuulu Oy.

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Työolosuhteiden järjestelytuki työnantajan tukena

Työolosuhteiden järjestelytukea voi hakea uusiin työvälineisiin tai kalusteisiin, työpaikalle tehtäviin muutostöihin tai korvaukseen toisen työntekijän antamasta avusta.

Työolosuhteiden järjestelytuki on harkinnanvaraisesti hakemuksesta myönnettävä etuus työnantajalle. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttävät uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Tukea ei myönnetä yrittäjän omasta vammasta tai sairaudesta johtuviin mukautustarpeisiin.

Olen neuvonut asiakkaita työolosuhteiden järjestelytuen hakemisessa, kun he ovat aloittaneet työn tai kun he ovat olleet jo pidempään töissä. Moni asiakkaistani on etukäteen selvittänyt tuen mahdollisuutta ja vienyt omatoimisesti viestiä työnantajalle. Myös työterveyshuolto on ohjeistanut asiakkaitaan tuen hakemisessa. Viime vuosina yhteydenotoissa on näkynyt se, että asiakkaat ovat ottaneet tuesta omatoimisesti selvää etukäteen jo ennen työsuhteen alkua.

Tukea erilaisiin tarpeisiin

Tukea voi saada työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin enintään 4000 eurolla henkilöä kohden. Tukea on haettava kuukauden kuluessa siitä, kun työtarvikkeet on hankittu tai muutostyöt tehty. Tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon.

Työnantaja hakee tukea TE-toimistosta TEM685-lomakkeella. Kun tuen tarvetta arvioidaan, TE-toimisto huomioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan sekä työnantajan taloudellisen aseman. Työnantajan tulee itsekin osallistua kustannuksiin kohtuulliseksi katsotulla määrällä eikä tukea ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.

Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita apua myös työtehtävissä. Työhönvalmentaja voi auttaa arvioimaan avun tarvetta niissä. Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 400 euroa kuukaudessa ja korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella. Tuki maksetaan toteutuneiden työtuntien perusteella kuukausittain. Hakemus (TEM686) toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava työpaikan toimialueen TE-toimistoon kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maksatusjakso on päättynyt.

Asiakkaat haluavat usein selvittää käytännön asioita etukäteen ennen työn alkamista, jotta he voivat antaa työnantajille tietoa harkinnanvaraisesta tuesta ja samalla mahdollisesti edesauttaa työllistymistään yritykseen.

Apua ja tukea matalalla kynnyksellä

Kun hakemus työolosuhteiden järjestelytuesta on käsitelty, on maksatushakemuksien vuoro ja yhteistyö työnantajien kanssa jatkuu niin kauan, kunnes tuki on maksettu loppuun. Tätä voi kestää jopa 18 kuukautta, jos tukea on haettu toisen työntekijän antamaan apuun työpaikalla.

Kannustan työnantajia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä oman alueensa TE-toimistoon ja hakemaan tukea. Kun voi jakaa ajatuksiaan siitä, miten hakuprosessi käytännössä tapahtuu ja saa esittää tukeen liittyviä kysymyksiä, tuen hakeminen voi tuntua helpommalta.

Informoin myös muiden TE-toimistojen asiantuntijoita tuesta, jotta he osaisivat neuvoa niin työnhakijoita kuin työnantajiakin asiassa. Yhteistyö koskee myös verkostokumppaneita, joiden kautta tietoa saadaan esiteltyä laajalle ryhmälle, jotka voivat viedä tietoa eteenpäin.

Suuri merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle

Roolini yhteistyössä on olla tiedon jakaja. Kun annan selkeät ohjeet työolosuhteiden järjestelytuen hakemisessa, prosessi on kaikille helpompi ja nopeampi. Tarkoitus on olla avuksi niin työnantajille kuin työnhakijoillekin, jotta työllistymistä voidaan tukea työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantajilta onkin tullut myönteistä palautetta, kun he ovat saaneet tarkentavia tietoja haun tai prosessin etenemisestä puhelimitse tai sähköpostitse.

Työolosuhteiden järjestelytuella on mielestäni merkitystä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, kun osatyökykyinen pääsee kiinnittymään työelämään. Se lisää osatyökykyisen hyvinvointia ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta, luo mielekkyyttä elämään sekä mahdollisesti myös kohentaa elintasoa. Yhteiskunnallisesti työllistymisellä on veroja kasvattava ja työllisyystavoitteen saavuttamista kasvattava vaikutus.

On mielestäni erittäin tärkeää, että TE-toimistot voivat edistää osatyökykyisten työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella ja yritykset voivat käyttää työolosuhteiden järjestelytukea työllistäessään osatyökykyisen. Tuki voi helpottaa työnantajan päätöstä palkata osatyökykyinen työntekijä – ja samalla mahdollistaa jonkun työllistyminen.

Meiju Sandberg
Välityömarkkinakoordinaattori
Pirkanmaan TE-toimisto

Kiinnostuitko työllistämisestä? Voisiko sinunkin yrityksesi olla mukana tarjoamassa työtä? Ota yhteyttä oman paikkakuntasi TE-toimiston työkykykoordinaattoriin tai yritysasiantuntijoihin.

Simple Share Buttons