Suoraan sisältöön

Toimintaterapeutit työttömien toimijuuden vahvistajina

BusinessOulun työllisyyspalveluiden kolmessa kehittämishankkeessa on kuluvan vuoden aikana työskennellyt toimintaterapeutteja oululaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen eri vaiheissa.

Toimintaterapeutin työssä korostuvat asiakaslähtöisyys, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, verkostot sekä oikea-aikaisten ratkaisujen mahdollistaminen työllistymistä tukevissa palveluissa. Toimintaterapiassa toimintaa tarkastellaan suhteessa kunkin sosiaaliseen, kulttuuriseen, fyysiseen ja institutionaaliseen ympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa osallisuutta yhteiskunnassa tukemalla yksilön omaa muutosta toimijana.

Mistä aloittaa, kun on epävarma osaamisestaan?

Usein puhutaan työhön paluun ja työkyvyn tukemisesta. Entä jos asiakkaalla ei ole työtä, ei ehkä koskaan ole ollutkaan? Koulut ovat saattaneet jäädä kesken tai koulutus on vanhentunut, eikä asiakas tiedä mistä lähteä työllisyysviidakon keskeltä liikkeelle. On aktiivimallia, uravalmennusta, työkokeilua, ammatillista kuntoutusselvitystä. Mitä se kaikki tarkoittaa ja mistä aloittaa silloin, kun on epävarma omasta osaamisesta ja voimat ovat vähissä?

Tilastokeskuksen tuoreimman työvoimatutkimuksen (2018) mukaan Suomessa on työttömänä tällä hetkellä 261 000 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä olleita) 77 000. Useissa tutkimuksissa on todettu, että työttömyydellä on heikentävä vaikutus yksilön terveyteen ja hyvinvointiin. Työttömät voivat keskimääräistä huonommin ja ovat sairaampia kuin työssäkäyvät.

Työttömyyden vaikutuksia voivat lieventää useat eri tekijät ja yksilölliset ominaisuudet, kuten hyvä itsetunto ja lähiverkoston sosiaalinen tuki. Pitkittyessään työttömyys kuitenkin alentaa työ- ja toimintakykyä ja on merkittävä tekijä suhteessa yksilön tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Asiakkaat kaipaavat rinnallakulkijaa

Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa on kokeiltu eri hankkeiden kautta mallia, jossa toimintaterapeutti tulee osaksi asiakkaan kanssa työskentelevää tiimiä silloin, kun asiakas hyötyy laaja-alaisesta työ- ja toimintakyvyn arvioinnista ja interventiosta. Lähtökohtana on selvittää työttömyyden taustalla olevia syitä ja muutosta, jota asiakas toivoo tilanteeseensa.

Pitkään jatkuneen työttömyyden seurauksena asiakkaiden itsetunto ja usko omiin mahdollisuuksiinsa sekä tulevaisuutensa on usein heikko. Myönteisten asioiden esiin nostaminen ja itseluottamuksen vahvistaminen on merkittävä osa työtä. Toiminnan havainnointi erilaisissa toimintaympäristöissä ja -yhteisöissä tuo esiin haasteiden lisäksi osaamista ja vahvuuksia, joita asiakas ei välttämättä edes itse tunnista. Työympäristö ja -yhteisö voivat parhaimmillaan edistää asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Asiakkaat kaipaavat kaikkein eniten rinnallakulkijaa, joka kannustaa, auttaa sanoittamaan haasteita ja vahvuuksia sekä vahvistaa uskoa siihen, että on mahdollista päästä eteenpäin.

Toimintaterapeutti osana nuorten työllisyyshanketta

Työllisyyspalveluissa toimintaterapeutit tekevät yhteistyötä, joka parhaimmillaan mahdollistaa oikea-aikaisen ”saattaen vaihtamisen” asiakkaan toimintakykyä edistävään palveluun ja/tai toimintaympäristöön. Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishankkeessa toimintaterapeutti työskenteli alle 30-vuotiaiden nuorten kanssa osana asiakkaan tarpeen mukaisia palveluita. Syksyllä päättynyt hanke oli osa valtakunnallista Ohjaamo-verkostoon kuuluvaa Byströmin nuorten palvelua, jonka tavoitteena on tarjota muun muassa tukea työllistymiseen ja kouluttautumiseen.

Kuntouttavan työtoiminnan ympäristöissä työskentelee Uusi suunta työelämään -kokeiluhankkeen toimintaterapeutti.  Kokeilu on osa valtakunnallista osatyökykysyyteen liittyvää OTE-hanketta. 6Aika: DuuniPolku -hankkeen toimintaterapeutti työskentelee koordinaattorina ja toteuttaa työssävalmennusta, joka vastaa asiakkaan tarpeeseen silloin, kun hänellä on valmiudet aloittaa työskentely yrityksessä ja osana yrityksen työyhteisöä.

Asiakkailla on näin ollen ollut mahdollisuus edetä Byströmiltä kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja sieltä edelleen työssävalmennuksen keinoin työsuhteeseen. Kaikissa toimintaympäristöissään hänellä on voinut olla rinnallakulkijana toimintaterapeutti, joka varmistaa osaltaan asiakaslähtöisten prosessien jatkumon ja päätökseen saattamisen.

Asiakkaan toimijuuden vahvistaminen avainasemassa

Työllisyyspalveluiden asiakkaiden toimintakyvyssä on paljon vaihtelua. Toiset tarvitsevat pitkäaikaista ja monialaista palvelua ja toiset etenevät kevyemmällä tuella kohti koulutusta ja työtä. Kaikkien asiakkaiden kohdalla korostuu kuitenkin asiakaslähtöiset tavoitteet, säännöllinen seuranta ja asiakkaan toimijuuden vahvistaminen prosessien aikana.

Toimijuuden vahvistuessa asiakkaat tunnistavat usein hyvin itse, milloin ovat valmiita siirtymään eteenpäin. Työllisyyspalveluiden toimintaterapeuttien asiakkaiden ikä vaihtelee 18-60 vuoden välillä, ja joukosta löytyy niin peruskoulun kesken jättäneitä kuin yliopistosta valmistuneita, työkokemuksen vaihdellessa nollasta useisiin vuosiin. Osalla asiakkaista on diagnooseja, jotka todentavat tuen tarpeen työelämässä, kun taas osalla asiakkaista ei ole minkäänlaista hoito- tai terveyskontaktia ollutkaan.

Joukossa on asiakkaita, joiden fyysinen, sosiaalinen tai psyykkinen hyvinvointi estää työskentelyn työllistävissä toimenpiteissä, kuten kuntouttavassa työtoiminnassa. He eivät ole tarpeistaan huolimatta saaneet terveydenhuollon palveluita todentamaan sairasloman ja kuntoutuksen tarvetta tai mahdollista työkyvyttömyyttä. Työttömien kohdalla usein korostuvat myös erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet sekä päihteiden käyttö.

Asiakkaalle merkittävintä on tulla kuulluksi

Toimintaterapeuttien osaamista on mahdollista hyödyntää työllistymistä tukevissa palveluissa ja työllistymisprosessien aikana. Oulussa BusinessOulun työllisyyspalveluiden toimintaterapeutit ovat täydentäneet monialaista osaamista ja olleet mukana kehittämässä uusia toimintatapoja työttömien oikea-aikaiseen tukemiseen.

Asiakkaan kannalta merkittävintä on tulla kuulluksi ja nähdyksi monimutkaisten palvelujärjestelmien keskellä. Tulevissa yhteiskunnallisissa muutoksissa onkin tärkeää nostaa yhä enemmän esiin toimintaterapian ja kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Merkityksellinen työ ja tunne osallisuudesta ovat tärkeitä ihmisille. Työllistymistä ja sitä tukevia palveluita on tarkoituksenmukaisempaa suunnitella, kun on tarpeeksi tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja omasta motivaatiosta siirtyä pienin askelin kohti koulutusta ja työelämää.

Teksti

Tiia Hautamäki, Sanna Syrén, Tanja Turtiainen

Lähteet

 

 

Simple Share Buttons