Suoraan sisältöön

Parempia palveluita osatyökykyisille toimintoja järkeistämällä

Satakunnassa tehdään uutta palvelumallia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille, joilla on kipua tai jaksamisongelmia. Mallia kehitetään yhteistyössä koko maakunnan alueella.

Mallin kehittäminen keskittyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden yhtymäpintoihin erikoissairaanhoitoon ja muihin työkyvyn tuen palvelun tuottajiin. Kehittämisessä hyödynnetään Lean-ajattelutapaa.

Lean on työn organisoinnin ja kehittämisen ajattelutapa. Sen perusteella työ organisoidaan asiakkaan tarpeen mukaan. Keskeistä on asiakkaalle tuotettu lisäarvo. Lisäarvon tuottaminen toteutuu prosesseissa, jotka pyritään saamaan mahdollisimman sujuviksi vaikuttamalla prosesseissa oleviin vaihteluihin ja hukkaan. Vaihtelua prosesseissa aiheuttavat muun muassa asiakkaiden erilaiset tarpeet ja ammattilaisten erilaiset tavat tuottaa palvelua. Hukkaa prosesseissa aiheuttavat esimerkiksi toistuvat ja asiakkaalle arvoa tuottamattomat työvaiheet.

Miten Leanin asiakaslähtöinen prosessiajattelu auttaa hankkeen kehitystyötä?

Malliin sisältyvä hoito- ja kuntoutusprosessi on asiakkaalle arvoa tuottavien toimenpiteiden ketju. Satakunnassa ammattilaisten kykyä tuottaa arvoa lisätään muun muassa fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutuksin, mini-interventio- ja kivunhallintakoulutuksin sekä tuomalla tietoa koko palveluprosessista.

Mini-interventiokoulutuksessa ammattilaiset kehittävät ohjaus- ja terapiataitoja, joilla he voivat auttaa asiakkaita tunnis­tamaan kuormittavia toimintatapoja ja ottaa käyttöön kivunhal­lintakeinoja. Koulutuksen ja asiakaspilottien avulla rakennetaan psykososiaalisen ohjaustyön mal­li mini-intervention toteuttamiseksi.

 Arvoa tuottavien toimenpiteiden välissä ei tulisi olla hukkaa

Ammattilaisten kyvykkyyttä tuottaa palvelua ilman hukkaa tavoitellaan esimerkiksi kehittämällä asiakkaan tilanteen arviointia eri palveluprosessin vaiheissa lisäämällä ammattilaisten työpari- ja tiimityötä. Lisäksi rakennetaan fysioterapeuttien suoravastaanoton ja mini-intervention toimintamallit perusterveydenhuoltoon.

Hukan poistaminen on ymmärretty esimerkiksi niin, että asiakkaan ei pitäisi jonottaa lääkärille, jos hän voi saada avun jo fysioterapeutilta. Hukkaa voidaan vähentää myös yhdistämällä asiakaskäynnit.  Asiakas voi tulla kerralla kuunnelluksi ja arvioiduksi, kun eri ammattilaiset ovat yhdessä paikalla. Hukkaa ovat myös kaikki tilanteet, joissa asiakkaan työkykyisyyden uhkatekijöitä ei pystytä tunnistamaan tai hän ei saa sitä palvelua, jota tarvitsee. Hukkaa ovat tällöin pidentyvät sairauslomat, heikkenevä jaksaminen ja heikkenevä luottamus tulevaisuuteen.

Asiakkaan tietojen kulku palvelutuottajittain ja eri tuottajien välillä

Hoito- ja kuntoutusmallin kehittämisen keskiössä on asiakkaan ja palveluiden sujuva kohtaaminen – asiakkaan virtaus prosessissa. Yhtä tärkeää on kehittää tähän ydinprosessiin vaikuttavia muita prosesseja, kuten kuinka asiakkaan tieto kulkee palvelutuottajittain ja eri tuottajien välillä.

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke toimii kokeilun ajan asiakkaan äänenä, jotta hänen tilanteensa tulisi maakunnallisessa mallissa yhdenmukaisesti arvioiduksi ja kirjatuksi ja tuotettua tietoa hyödynnettäisiin sujuvasti. Hanke käy kehittämisen vuoropuhelua maakunnan ja kansallisten ICT-ratkaisujen pohjaksi. Millaiset ovat siis tietojärjestelmätarpeet asiakkaan prosessin näkökulmasta? Hankkeen kehittämisessä toive tietojärjestelmien integraatiosta on harras. Järjestelmissä tulisi olla myös mekanismit vaikuttavuustiedon käyttöön. Tämä antaisi mahdollisuuden arvioida asiakkaan saamaa hyötyä hoito- ja kuntoutusprosessistaan.

Tasapainoinen asiakasprosessi ja kokonaisuuden hahmottaminen

Tasapainoinen asiakasprosessi on myös työn toteuttamisen näkökulmasta sujuvaa. Tasapainoisuus tarkoittaa muun muassa optimaalista työn kuormaa. Monia ammattilaisia ja palveluntuottajia koskevan tasapainoisen asiakasprosessin toteuttaminen ei ole kuitenkaan helppoa.

Satakunnassa tasapainoisten asiakasprosessien perustaa, kuten palveluverkkoa ja palvelumalleja, hiotaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalveluiden valmisteluryhmissä. Myös Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeen mallin saumattomuuden rakentaminen suhteessa muihin palveluihin on osa valmisteluryhmien työtä. Hedelmällisimmät keskustelut käsittelevät sitä, mistä asiakkaan prosessi alkaa ja mihin se päättyy. Koko prosessin hahmottaminen on edellytys asiakkaan tavoitteisiin suuntaavalle ja arvoa tuottavalle työlle. Se on edellytys myös sille, että prosessin vaikuttavuutta voitaisiin arvioida. Vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä sekä asiakkaan saamaa hyötyä että palvelujen kustannuksia.

Jatkuva kehittäminen ja oppiminen ovat avainaiheita Lean-ajattelussa. Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke luo maakunnallisilla koulutuksillaan ja kokeiluillaan lähtökohdat mallin edelleen kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen myös jatkossa. Saamme olla nöyriä sille, että kehittämisen tarpeet tulevat tuskin koskaan loppumaan. Kuitenkin yhdessä tehden ja oppien kehittyminen on mahdollista myös tulevaisuuden palvelumalleissa.Teksti

Mari Sanila

Projektipäällikkö, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -kokeiluhanke


Simple Share Buttons