Suoraan sisältöön

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja: Työkykyohjelmassa ylitetään hallintorajat ja yhteistyön esteet

Ritva Partinen

Osatyökykyisten työllistäminen on yhteistyötä. – Tärkeintä on ylittää hallintorajat ja poistaa yhteistyön esteet. Tämän pitää toimia valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, toteaa Ritva Partinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ritva Partinen toimii erityisasiantuntijana työkykyohjelmassa. Ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Valtakunnallisesti sitä toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.

– Osatyökykyisten työllistyminen, työkyvyn tukeminen ja monialainen palvelukokonaisuus edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä. Työkykyohjelmassa tunnistetaan näiden laajojen yhdyspintojen tarve silloin, kun ihminen ei normaaleilla työvoimahallinnon palveluilla saa riittävää apua työllistymiseensä, kertoo Partinen.

Osatyökykyisten työllisyysasteen nosto välttämätöntä

Ritva Partinen painottaa, että osatyökykyisten työllisyysastetta on saatava Suomessa nostettua. Todennäköistä on, että hallitus tarkentaa tavoitettaan syksyllä.

Koronavirusepidemia on entisestään vaikeuttanut tilannetta. Paineet saada ihmisille työtä ovat kovat.

– Koronavirusepidemia on pahentanut työllisyystilannetta. Työttömiä ja lomautettuja on paljon. TE-toimistojen työmäärä on kasvanut ja palvelut ovat ruuhkautuneet. Tämä on hankaloittanut entisestään osatyökykyisten asemaa, Ritva Partinen harmittelee.

Työkykyohjelmalla tavoitellaan pysyvää muutosta

Kevään epidemiatilanne on korostanut tarvetta tehdä jotain toisin. Työkykyohjelma pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Pysyviä muutoksia tarvitaan.

– Osatyökykyisten työllistäminen edellyttää muutoksia palvelujärjestelmässä, palveluissa, prosesseissa ja työpaikkojen käytännöissä, Partinen peräänkuuluttaa.

Kivijalka muutoksille ovat peruspalvelut, joita tällä hallituskaudella vahvistetaan.

Peruspalveluihin on nykyistä paremmin yhdistettävä myös työkyvyn tuki ja sitä koskevat palvelut niille työikäisille, jotka eivät ole työelämässä.

Työkykyohjelmaan 25 hakemusta alueilta

Työkykyasiat kiinnostavat ja ne koetaan tärkeiksi. Tätä osoittaa muun muassa se, että kesäkuussa päättyneeseen työkykyohjelman valtionapuhakuun saatiin 25 hakemusta eri puolilta Suomea.

Ritva Partinen on tyytyväinen ohjelman vastaanottoon alueilla. Ohjelmaan valittavat hankkeet parantavat olennaisesti osatyökykyisten asemaa ja tilannetta Suomessa.

– Työkykyohjelman ja siihen valittavien hankkeiden päämääränä on, että saamme yhdenvertaiset palvelut kaikille, työmarkkina-asemasta riippumatta.

Tavoitteena asiakaslähtöinen järjestelmä ja palvelut

Työkykyohjelman visio on, että asiakas tulee palvelluksi. Tämä tarkoittaa, että palvelut ja asiakastyö lähtevät aina asiakkaan tarpeista.

Ritva Partisen mukaan lähtökohta on, että jokaisen työikäisen työkyky saadaan käyttöön. – Omalla työkyvyllään pitää pystyä työllistymään, Partinen painottaa.

Tämä edellyttää myös sitä, että ihmisten vahvuudet ja osaaminen kyetään tunnistamaan nykyistä paremmin.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat paitsi oikeiden palvelujen myös etuuksien piirissä. Joskus oikea ratkaisu asiakkaan kannalta on työkyvyttömyyseläke. Partisen mukaan myös tähän on oltava oikeus.

Järjestöt tarvitaan yhteistyöhön entistä tiiviimmin mukaan

Yksi työkykyohjelmassa tavoiteltava asia on järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Partisen mukaan järjestöt tarvitaan työkyvyn tukemiseen ja osatyökykyisten työllistämiseen vielä entistä tiiviimmin mukaan.

Nykyistä laajempi ja määrätietoisempi yhteistyö antaisi mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden osaamista ja muita resursseja.

Järjestöillä on monipuolinen rooli osatyökykyisten työllistymisessä. Ne tarjoavat erilaisia työkyvyn tuen palveluja markkinaehtoisesti, mutta myös vertaistukea, kokemusasiantuntijuutta ja avoimia, kynnyksettömiä palveluja.

Hyvä pohja yhteistyölle on olemassa. Sitä on rakennettu muun muassa kuntoutuksen uudistamiskomiteassa, jossa mallinnettiin yleinen kuntoutumisen malli. Tässä mallissa järjestöjen osaaminen ja resurssit otettiin mukaan kuntoutujan kuntoutumisen prosessiin.

Työkykyohjelma on osatyökykyisille suunnattu ohjelma, jolla helpotetaan heidän työllistymistään. Työkykyohjelmassa käynnistetään kokeiluhankkeet vaikuttavien palveluiden ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi. Ohjelma kattaa osatyökykyiset työttömät henkilöt, ja se on osa hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen toteuttamista. Työkykyohjelman hankkeet tuottavat työllistymistä koskevia tuloksia ja samalla myös näkemyksiä ja kokemuksia mm. sosiaaliturva-uudistuksen käyttöön.

23.6.2020, haastattelijana: Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen

Simple Share Buttons