Suoraan sisältöön

Oivallinen askel kohti työkykyä tukevaa toimintaa: Sosiaalikuraattorit työkykykoordinaattorikoulutuksessa

Puolustusvoimissa sosiaalikuraattorit työskentelevät paitsi varusmiesten, myös henkilöstön tukena.

Kainuun prikaatissa työpaikkamme on yksi Suomen suurimpia joukko-osastoja, jossa työskentelee noin 500 henkilöä ja koulutetaan noin 4000 varusmiestä vuosittain. Sosiaalikuraattorina tehtävämme on sosiaalialan keinoin tukea koko henkilöstöä, niin varusmiehiä kuin henkilökuntaakin, heidän omassa palvelustehtävässään.

Joukko-osastomme suuresta varusmiesmäärästä johtuen työ painottuu varusmiesasiakkaisiin; neuvomme ja ohjaamme varusmiehiä sosiaaliturvaan, työ- ja opiskeluasioihin sekä taloudellisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen osa sosiaalikuraattorin työtä on myös psykososiaalinen tuki ja keskusteluapu.

Sosiaalikuraattorin henkilökuntaan kohdistuva työ on vuosien varrella muokkautunut lähinnä tehtäviksi erilaisissa työhyvinvointia ylläpitävissä ja kehittävissä työryhmissä. Vuodesta 2015 alkaen prikaatissa on toiminut toimintakykysektori, jossa henkilöstön toimintakykyyn liittyviä tehtäviä hoitavat liikunta-ala ja henkilöstötuki. Henkilöstötuessa työskentelevät sosiaalikuraattorit, sotilaspapit ja työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö. Tavoitteena on tukea henkilöstön fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyä sekä parantaa työ- ja palvelusturvallisuutta.

Kehittämistehtävämme on alkuaskelia kohti kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja sen tukemista prikaatissa, sanovat Kainuun prikaatin sosiaalikuraattorit Piia Huttunen ja Merja Komppa.

Henkilöstötuen toimijoina haluamme lisätä ja laajentaa sosiaalikuraattorin roolia entistä enemmän palkatun henkilökunnan suuntaan. Tätä tavoitetta vahvistaaksemme aloitimme viime syksynä työkykykoordinaattorikoulutuksessa Kajaanin ryhmässä. Samoihin aikoihin Kainuun prikaatissa suunniteltiin Varhaisen tuen -toimintamallin kouluttamista henkilöstölle.

Toimintamalli perustuu Pääesikunnan määräykseen, jossa määritellään työkyvyn tukiohjelma koko Puolustusvoimissa. Tukiohjelman taustalla vaikuttavat yhteiskunnan lisääntyneet vaatimukset työkyvyn hallintaan sekä työurien pidentämiseen. Henkilöstöä halutaan rohkaista ottamaan puheeksi myös vaikeat asiat työelämässä. Samalla annetaan esimiehille yhtenäiset työkalut ja valmiudet käsitellä työkykyongelmiin liittyviä asioita. Toimenpiteillä on tarkoitus auttaa tunnistamaan työkyvyn heikkenemistä ennakoivia merkkejä, jotta työkykyongelmiin voitaisiin puuttua jo ennaltaehkäisevästi.

Kainuun prikaatissa on tavoitteena pitää Varhaisen toimintamallin -koulutus koko prikaatin palkatulle henkilöstölle vuoden 2018 aikana. Kouluttajana tilaisuuksissa toimii työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö ja sosiaalikuraattorit ovat tilaisuuksissa mukana keskustelemassa. Kevään aikana koulutustilaisuuksia on jo pidetty useita sekä prikaatissa Kajaanissa että aluetoimistoissamme Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Koulutustilaisuuksissa me sosiaalikuraattorit olemme ottaneet esille henkilöstötuen toimijoiden roolin henkilöstön työhyvinvointiasioissa sekä lisänneet tietoisuutta kuraattoreiden osaamisesta, esimerkiksi työkykykoordinaattorikoulutuksen hyödyntäminen henkilöstön työkykyarvioinneissa ja osatyökykyisten työntekijöiden tukemisessa. Tavoitteena on myös pyrkiä parantamaan henkilökunnan psykososiaalisen tuen saatavuutta ja hyödyntämään täysimääräisesti prikaatin omien ammattilaisten osaaminen henkilöstötuen prosesseissa.

Työkykykoordinaattorikoulutukseen liittyvän kehittämistehtävän teimme työyhteisömme Varhaisen toimintamallin -koulutuksiin liittyen. Työkyvyn ja siihen liittyvän varhaisen tukemisen painotus on tällä hetkellä työterveyshuollon toimenpiteissä ja palveluissa. Varhaisen tuen -mallissa työkykyyn liittyvissä asioissa henkilöstöllä ja esimiehellä on mahdollista kysyä neuvoa ja ohjausta työkykykoordinaattoreilta jo ennen työterveyshuollon asiakkuutta.

Koulutuksemme on pikkuhiljaa loppumassa ja kesäkuussa valmistumme työkykykoordinaattoreiksi. Opiskelu on ollut mielenkiintoista, ja vahvistanut ja kehittänyt ammattitaitoa sekä avannut uudenlaisia ratkaisumalleja työ- ja toimintakykyyn liittyen. Koulutus on vahvistanut varhaisen tukemisen sekä toimintakykysektorin ajattelumallia, jossa henkilöstön työkykyä pyritään ylläpitämään yhteistyössä asiakkaan, esimiehen sekä organisaation toimesta.

Kehittämistehtävämme on alkuaskelia kohti kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja sen tukemista prikaatissa. Tarkoituksena onkin jalkauttaa henkilöstötukea kentälle, esimerkiksi työpistekäynnein ja osallistumalla sotilaallisiin harjoituksiin. Tavoitteena on myös sopia yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, jotta jatkossa työkykykoordinaattoreita voidaan tarvittaessa pyytää mukaan työkykyyn liittyviin toimenpiteisiin.

Työkykykoordinaattorikoulutus on ollut meille kuraattoreille yksi oivallinen askel kohti työkykyä tukevaa toimintaa.


 

Teksti

Piia Huttunen ja Merja Komppa

Kainuun prikaatin sosiaalikuraattorit


Kuva

Puolustusvoimat


Simple Share Buttons