Suoraan sisältöön

Kohtuullisilla mukautuksilla vammaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet

23.11.2017

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 15 §:n mukaan työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Yhdenvertaisuuslaki Finlex-verkkosivulla.

Mukautukset ovat erilaisia toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan vammaisten työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen. Työelämässä mukautukset voivat kohdistua esimerkiksi työoloihin, työn organisointiin ja työmenetelmiin.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana on vammaisen ihmisen tarve kyseisessä tilanteessa.

Mukautusten tulee olla kulloisessakin tilanteessa tarvittavia. Tätä arvioidaan tapauskohtaisesti ja vammaisen henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Toimenpide on ”tarvittava” esimerkiksi silloin, kun vammainen ei voi toteuttaa jotain työtehtävää muihin henkilöihin verrattuna vastaavalla tavalla ilman mukautusta.

Mukautusten on oltava myös asianmukaisia mikä tarkoittaa sitä, että mukautusten tulee olla tarkoituksenmukaisia ja turvallisia.  Mukautuksista ei siten saa aiheutua vahingon vaaraa.  Asianmukaisuusvaatimus tarkoittaa myös sitä, että toimenpide on tehokas ja käytännöllinen.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana on vammaisen ihmisen tarve kyseisessä yksittäisessä tilanteessa. Tämän lisäksi otetaan huomioon työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös työnantajan tosiasialliset mahdollisuudet  tehdä mukautuksia.  Työnantajan mukautusvelvollisuuden laajuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi rajoitukset, jotka johtuvat toisten työntekijöiden työsuhteen ehdoista ja työnantajan rajoitetusta mahdollisuudesta yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja.

Työntekijän työpisteen siirtäminen helppokulkuisempaan paikkaan voi olla mukautus samoin kuin työpöydän tai työvälineiden asentaminen vammaiselle työntekijälle sopivaksi. Tiedonsaannin esteettömyyden turvaamiseksi mukautuksena kysymykseen voivat tulla erilaiset tietotekniset ratkaisut.  Vammaisen henkilön työnteon mahdollistaminen työaikajärjestelyillä voi samaten joissakin tilanteissa olla kohtuullinen mukautus.  Työnantajan toiminnan luonne vaikuttaa siihen, minkälaiset mukautukset ovat käytännössä mahdollisia, asianmukaisia ja kohtuullisia.

Laissa on lisäksi säännös siitä, että työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle, jos hän katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ-  tai virkasuhteessa.  Säännös voi tulla sovellettavaksi myös tilanteessa, jossa vammainen henkilö ei tule valituksi esimerkiksi työharjoitteluun sen seurauksena, ettei harjoittelupaikan järjestäjä toteuta tarvittavia mukautuksia.

Kohtuullisen mukautuksen epääminen on yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan syrjintää ja lain 23 §:n mukaan syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitystä.

Simple Share Buttons