Suoraan sisältöön

Työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää jokaiselle työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälleen ainakin ehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Työnantaja voi hankkia nämä palvelut joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää ne itse. Myös yrittäjälle työterveyshuollon hankkiminen on suositeltavaa vaikka se ei olekaan pakollista.

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat:

  • työn terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi, jossa keskeisimmät keinot ovat työpaikkatasolla työpaikkaselvitys ja yksilötasolla lakisääteiset terveystarkastukset
  • yksilöllinen työssä jatkamisen tukeminen, johon kuuluu
    • kuntoutustarpeen havaitseminen ja kuntoutukseen ohjaus
    • työterveysyhteistyö
    • yksilöllisen kuntoutuspolun/prosessin seuranta ja koordinointi

Tarkemmin työterveyshuollon sisällöstä, hankkimisesta ja hyödyistä löytyy mm. Työterveyslaitoksen sivuilta.

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta työpaikalla. Työpaikkaselvityksestä työterveyshuolto saa käsityksen työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä, sekä niistä aiheutuvista terveysvaaroista. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan myös työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta.

Työpaikkaselvitys tehdään, kun työterveyshuoltoa aloitetaan tai työolosuhteissa tapahtuu muutoksia. Se voidaan tehdä myös toimintasuunnitelman mukaisin väliajoin, kuitenkin yleensä 3-5 vuoden välein.

Työpaikkaselvityksen tekeminen on myös edellytys sille, että työnantaja saa Kelan korvaukset työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista. Vuodesta 2017 alkaen tämä koskee myös yrittäjiä.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL). Vuoden 2018 alusta korvausta voidaan myöntää myös, jos vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä.

Työpaikkaselvityksen käytännön toteutus

Työterveyshuollon ammattihenkilöt käyvät työpaikalla tekemässä perusselvityksen ja laativat selvityksestä kirjallisen raportin. Työpaikkaselvitystä varten työterveyshenkilöstö selvittää työnantajalta työpaikan tietoja, kuten henkilöstön ikärakennetta, sairauspoissaolotietoja, tapaturmatietoja ja työprosesseja, työmenetelmiä ja työaikoja.

Keskeistä on, että työterveyshuolto selvittää, miten työpaikan käytännöt, olosuhteet ja mahdolliset vaaratekijät vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn. Raporttiin kirjataan myös toimenpide-ehdotuksia, joilla työolosuhteita voidaan kehittää.

Työpaikkaselvityksen perusteella työterveyshuolto laatii yhdessä yrityksen kanssa tavoitteellisen ja vaikuttavuusseurannan sisältävän työterveyshuollon toimintasuunnitelman.

Lainsäädännössä työnantajaa vaaditaan selvittämään myös työn ja toiminnan luonne ottaen huomioon riittävän järjestelmällisesti työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitat, riskit ja vaaratekijät. Tämä vaarojen ja riskien arviointi kannattaakin yhdistää työpaikkaselvitykseen.

Lue lisää

Kela: Työterveyshuolto

Työsuojelu.fi: Työpaikkaselvitys


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 27.05.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons