Suoraan sisältöön

Tukea oppimisvaikeuksiin

Oppimisvaikeuksia voi esiintyä monesta eri syystä johtuen. Kehityksellisillä erityisvaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia, jotka ilmenevät merkittävinä vaikeuksina lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan taitojen hankinnassa ja käytössä. Näiden ohella vaikeuksia voi olla myös kuuntelemisen, puhumisen ja erityisesti muistamisen eri osa-alueilla.

Vaikeudet eivät johdu peruskoulutuksen puutteesta eivätkä selity muilla vammoilla tai sairauksilla. Osalla aikuisista oppimisvaikeudet ovat voineet jäädä tunnistamatta tai niihin saadut tukitoimet ovat jääneet puutteellisiksi.

Nuorilla ja aikuisilla lukivaikeus näkyy usein lukemisen hitautena ja kirjoittamisessa voi olla hankaluuksia. Myös vieraiden kielten oppiminen ja matematiikka voivat tuottaa vaikeuksia. Työelämässä vaikeuksia voivat tuottaa uusien käsitteiden oppiminen, pitkien ja monimutkaisten ohjeiden noudattaminen sekä erilaiset lukemista, kirjoittamista ja vieraita kieliä koskevat tehtävät.

Kielelliseen erityisvaikeuteen (dysfasia) liittyy usein lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia. Vaikeuksia voi olla sekä luetun että kuullun ymmärtämisessä. Monimutkainen kieli ja käsitteet voivat tuottaa hankaluuksia.

Tarkkaavuusvaikeuteen liittyy aikuisilla keskittymisvaikeuksia ja vaikeuksia säädellä omaa käyttäytymistään. Lisäksi oman toiminnan suunnittelu ja tehtävien toimeenpano voi olla hankalaa.

Näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksissa kyse voi olla esimerkiksi avaruudellisten suhteiden tai suuntien arvioinnin hankaluudesta tai vaikeudesta hahmottaa osista kokonaisuutta.

Apua työjärjestelyistä ja apuvälineistä

Ympäristöä muuttamalla voidaan usein parantaa työntekijän oppimista ja toimintakykyä. Erilaiset työjärjestelyt voivat olla tehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia. Suositeltavia ovat esimerkiksi rauhallinen työtila keskittymistä vaativiin tehtäviin, mahdollisuus keskittyä yhteen työtehtävään kerrallaan tai työtoverilta saatava apu tiettyyn työtehtävään. Lukiapuvälineillä tarkoitetaan tietokoneohjelmia, jotka tukevat erityisesti lukemista ja kirjoittamista.

Esimerkkejä oppimisvaikeuksiin liittyvistä työjärjestelyistä:

Lukeminen

 • Selkeät ohjeet kirjallisten ohjeiden lisäksi suullisesti ja/tai näyttämällä
 • Selkeä fontti ja suurempi kirjainkoko
 • Keskeiset asiat kerrotaan myös suullisesti.
 • Lukemisen apuvälineet (lukukalvot, tietokoneen puhetuki)

Kirjoittaminen

 • Kirjoittamisen apuvälineet (puhe tekstiksi, ennustava tekstinsyöttö)
 • Rauhallinen työtila tai mahdollisuus etäpäivään
 • Selkeästi jäsennetty tekstimalli
 • Työtoverin apu
 • Apuvälineet muistiinpanojen tekemistä varten (esim. nauhuri)
 • Ei kiertäviä sihteerivuoroja
 • Ideointityökalut, esimerkiksi ajatuskartta (mindmap)

Laskeminen

 • Laskukone (tarvittaessa isolla näytöllä tai puhuva laskin)
 • Jatkuvasti sovellettavat kaavat selkeästi näkyvillä, ”lunttilaput”
 • Mallilaskut ja tarkistuslistat
 • Muistisäännöt

Muistamiseen ja keskittymiseen liittyvät ongelmat

 • Rauhallinen työympäristö (tarvittaessa kuulokkeet, etätyömahdollisuus)
 • Värikoodit erilaisille tehtäville tai aikatauluille
 • Mahdollisuus keskittyä yhteen työtehtävään kerrallaan
 • Riittävä tauotus
 • Muistamisen ja ajanhallinnan apuvälineet (muistikirjat, sähköinen kalenteri, muistutukset)
 • Ylimääräisten keskeytysten vähentäminen

Oppimisvaikeuksien tukeminen työelämässä -huoneentaulu

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus on tehnyt huoneentaulun oppimisvaikeuksien tukemisesta työelämässä.

Lataa Oppimisvaikeuksien tukeminen työelämässä -huoneentaulu sähköisenä (pdf)

Lataa Oppimisvaikeuksien tukeminen työelämässä -huoneentaulun painokelpoinen versio (pdf)

Huoneentaulua saa tällaisenaan käyttää vapaasti. Ei kaupalliseen käyttöön.
Huoneentaulun tekstin voit lukea tältä sivulta.

Lisää infograafeja oppimisvaikeuksista löydät Oppimisen tuen keskuksen verkkosivulta.

Miten tukea oppimisvaikeuksiin haetaan?

Virallista tahoa tuen hakemiseksi oppimisvaikeuksiin ei ole, mutta hyviä malleja oppimiseen voi etsiä esimerkiksi läheisiltä ja opiskelutovereilta sekä oppilaitosten tai työpaikkojen ammattilaisilta, järjestöistä, kirjastoista ja opistoista. Tukea tarjoaa muun maussa Erilaisten oppijoiden liitto.

Lue lisää

Oppimisvaikeus.fi

Kuntoutussäätiö: Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa (pdf)

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) -hanke: Tervetuloa työpaikalle! Käytännön vinkkejä työssä oppimiseen ja työnantajayhteistyöhön (pdf)

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) -hanke: Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti (pdf)

Erilaisten oppijoiden liitto

ADHD-liitto

British Dyslexia Association (englanniksi)

JAN Job Accommodation Network – Learning Disabilities (englanniksi)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 23.09.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons