Suoraan sisältöön

Polku työelämässä

 

Ennakoi - Työkyvyn ylläpito

Työpaikalla on monenlaisia mahdollisuuksia ylläpitää työkykyä ja työhyvinvointia. Ennakoimmalla lisätään työturvallisuutta, vähennetään työtapaturmien riskiä ja lisätään työhyvinvointia työpaikalla. Työterveyshuolto on keskeinen kumppani työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.


Työhyvinvoinnista huolehtiminen

Työhyvinvoitiin vaikuttavat niin työpaikan olosuhteet, johtaminen ja ilmapiiri kuin toisaalta yksilön toimintakyky, osaaminen, arvot ja motivaatio.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen

Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä. Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja, mutta jokaisen työntekijän on noudatettava työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita ja otettava huomioon työnsä vaaratekijät.

Työsuojelu

Esteettömyys ja apuvälineet

Esteettömässä ympäristössä on kaikkien mukava olla ja toimia. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä.

Apuvälineet työympäristössä

Kun työkyky heikentyy

Työkyvyn tuen mallien tarkoituksena on kuvata organisaation yhteiset pelisäännöt. Niiden avulla työssä suoriutumisen ongelmiin ja työkyvyn heikkenemiseen voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja löytää yhdessä ratkaisuja.

Työkyvyn tuen mallien sisältö ja laatiminen

Sairauspoissaolojen seuranta

30-60-90-säännön tavoitteena on tiivistää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn seurannassa ja ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä.

Sairauspoissaolojen seuranta ja tietosuoja

Varhaisen tuen keskustelu

Jos työkyvyssä on havaittu heikkenemisiä tai esimerkiksi sairauspoissaolorajat ovat ylittyneet, on syytä käydä varhaisen tuen keskustelu.  Lähtökohtaisesti työntekijä ja lähiesimies käyvät keskustelun.

Varhaisen tuen keskustelu

Työterveysneuvottelu

Jos työntekijän työkyvyn ongelmiin ei työpaikan keinoilla löydetä sopivia ratkaisuja, voidaan käydä työterveysneuvottelu. Sen tavoitteena on työterveyshuollon tukemana löytää yhteisymmärrys työntekijän ja esimiehen välille työkykyä tukevista toimenpiteistä.

Työterveysneuvotteluiden tavoitteet ja kulku

Työpaikan keinot

Työpaikalla on monenlaisia mahdollisuuksia ylläpitää työkykyä ja työhyvinvointia. Keinoja löytyy myös tilanteeseen, jossa työkyky on jo alenemassa ja henkilön jatkamista omassa tehtävässään tuetaan.

Työpaikan keinot työhyvinvoinnin edistämiseksi

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai muun terveydellisen syyn takia uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillista kuntoutusta järjestävät ja tukevat työeläkelaitokset, Kela ja tapaturma- ja liikennevakuutus.

Miten ammatilliseen kuntoutukseen haetaan?

Uudelle uralle?

Aina työkyky ei riitä aiempiin tehtäviin tai ammattiin. Silloin voi olla edessä uranvaihto.


Valmennusta ja ohjausta ammatinvalintaan

Muun muassa TE-palvelut tarjoavat apua ammatinvalintaan ja uranvaihtoon.

Miten valmennusta ja ohjausta haetaan?

Yrittäjyys uravaihtoehtona

Itsenäinen ammatinharjoittaminen tai yritystoiminnan käynnistäminen voi olla realistinen vaihtoehto työllistymiselle toisen palveluksessa. On tärkeää arvioida oma motiivi, tahto ja kyvyt yrittäjyyden suhteen.

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Simple Share Buttons