Suoraan sisältöön

Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha

Työeläkelakien mukaisen ammatillisen kuntoutuksen ja Kelan kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusetuutta kutsutaan kuntoutusrahaksi. Sitä maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta, jolloin henkilö ei pysty tekemään työtä.

Kenelle tarkoitettu?

Työeläkelakien mukainen kuntoutusraha ja osakuntoutusraha

Työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa myönnetään työeläkekuntoutuksen ajalta. Sen määrä on henkilön laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Kuntoutusraha voidaan maksaa myös osakuntoutusrahana, jos kuntoutuja ansaitsee aktiivisen kuntoutuksen aikaisessa ansiotyössään yli puolet vakiintuneesta ansiosta. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Työeläkelakien mukainen kuntoutuskorotus

Jos eläkelaitos ryhtyy kuntouttamaan työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevaa henkilöä, kuntoutujalla on työeläkekuntoutuksen ajalta oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja kuntoutuskorotukseen. Kuntoutuskorotukseen on oikeus yleensä vain, jos kuntoutustoimenpide kestää ainakin yhden kalenterikuukauden ajan.

Työeläkelakien mukainen kuntoutusavustus

Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen etuus. Kuntoutusrahaa voidaan myöntää myös harkinnanvaraisena kuntoutusavustuksena. Kuntoutusavustusta voidaan myöntää työeläkekuntoutuksen odotusajalta, työeläkekuntoutuksen väliaikojen ajalta ja työeläkekuntoutuksen suunnitelman laatimisen ajalta.

Henkilöllä on oikeus kuntoutusavustukseen ainoastaan silloin, kun hän ei ole aktiivisessa kuntoutuksessa ja henkilölle ei makseta palkkaa tai hänen toimeentuloaan ei ole turvattu muilla etuuksilla, esimerkiksi sairauspäivärahalla tai työttömyyspäivärahalla.

Kuntoutusavustukseen on oikeus kolmelta kalenterikuukaudelta kalenterivuotta kohden erikseen laskettuna kuntoutuksen odotusajalta ja kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta. Kun kuntoutusavustukseen on oikeus kuntoutuksen odotusajalta tai kuntoutuksen väliajoilta, kuntoutusavustukseen on oikeus enintään kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta kohden kummankin avustuksen osalta erikseen.

Kelan kuntoutusraha ja osakuntoutusraha

Kelan kuntoutusrahaa voi saada henkilö, joka osallistuu kuntoutukseen, jonka tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi edellytetään, että henkilö on 16-67-vuotias, kuntoutuksella on yhteys työelämään ja että kuntoutus kestää matkoineen vähintään 4 tuntia.

Saadakseen Kelan myöntämää osakuntoutusrahaa kuntoutuja voi työskennellä enintään 60 prosenttia normaalista työajastaan. Osakuntoutusrahaa maksetaan vain palkkatyössä tai yrittäjänä työskenteleville. Jos kuntoutuja ei ole ansiotyössä, hänen kuntoutuksen aikainen toimeentulonsa turvataan jatkossakin kokopäiväisellä kuntoutusrahalla.

Kelan harkinnanvarainen kuntoutusavustus

Harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voidaan tukea kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta, kun henkilö on työssä. Avustus voi olla ratkaisu, jos kuntoutuksen jälkeinen työskentely on aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattua tai kyseessä on työharjoittelu.

Henkilöllä voi saada harkinnanvaraista kuntoutusavustusta vain, jos hän ei saa saada työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa.

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen määrä harkitaan yksilökohtaisesti henkilön tilanteen perusteella. Se on kuitenkin enintään kuntoutusrahan suuruinen. Avustus on veronalaista tuloa.

Miten haetaan?

Työeläkekuntoutusta haettuaan henkilö saa ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen, josta käy ilmi kuntoutusrahan suuruus. Kuntoutusraha maksetaan kuntoutuksen käynnistyttyä.

Kelan kuntoutusrahaa haetaan kuntoutusrahahakemuksella, jonka voi tehdä verkossa.

Lue lisää

Työeläkelakipalvelu: Työeläkelakien mukaiset kuntoutusetuudet

Kela: Kuntoutusraha

Kela: Kuntoutuspsykoterapia


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 18.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons