Suoraan sisältöön

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus perustuu aina työsuhteeseen tai yrittäjyyteen.

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa lähes kaikki nuorten ja aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Oppisopimusopiskelusta lähes 80 prosenttia on työssä oppimista. Oppilaitoksessa toteutettava teoreettinen opetus tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kenelle oppisopimuskoulutus on tarkoitettu?

Vähintään 15-vuotiaalle peruskoulun (tai vastaavat tiedot) suorittaneelle, joka on kiinnostunut suorittamaan tutkinnon oppisopimuksena. Yläikärajaa tutkinnon suorittamiselle ei ole.

Oppisopimus voidaan toteuttaa myös ammatillisena kuntoutuksena. Tällöin oppisopimuspalkkaa maksava työnantaja on oikeutettu saamaan kuntoutujan palkkaa vastaavan määrän kuntoutujalle maksettavasta kuntoutusetuudesta tai ansionmenetyskorvauksesta. Korvauksen maksaa kuntoutuksesta vastaava vakuutuslaitos. Jos oppisopimuspalkka on suurempi kuin kuntoutujan saama etuus, jää erotus työnantajan vastuulle.

Miten oppisopimuskoulutukseen haetaan?

1.

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

2.

Opiskelija hakeutuu alueen oppisopimuskeskukseen, jonka toiminta-alueella työpaikka/yritys on, ja sopii yhdessä työnantajan kanssa tapaamisen koulutustarkastajan kanssa.

3.

Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

4.

Opiskelijalle laaditaan tietopuolisen koulutuksen tarjoavassa oppilaitoksessa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus voidaan ottaa huomioon.

5.

Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsuhde, jonka aikana työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alakohtaisen työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Työnantaja saa koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antavat oppisopimuskeskukset, koulutustarkastajat ja oppilaitokset.

Tuettu oppisopimus

Tuettu oppisopimus on oppisopimuskoulutusta, johon on yhdistetty opiskelijan tarvitsema tukimuoto. Tukea voidaan kohdentaa opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, tietopuolisiin opintoihin ja/tai tutkinnon suorittamiseen. Tuki voi olla esimerkiksi opiskelijalle tai työpaikalle räätälöitäviä yksilöllisiä opetus- ja ohjausjärjestelyjä tai vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamisen tapoja.

Usein tuetussa oppisopimuksessa koko prosessin aikana rinnalla kulkee tuki työhönvalmentajalta, joka vahvistaa työelämätaitoja ja työnhakutaitoja, antaa tukea työtehtävien räätälöimiseen sekä tarvittaessa ohjaa niissä sekä tutustuttaa työyhteisöön ja osallistuu palautekeskusteluihin. Työhönvalmentajalla on tärkeä rooli myös opiskelijan ympärillä olevan yhteistyöverkoston ylläpitäjänä ja koollekutsujana.

Kenelle tuettu oppisopimus on tarkoitettu?

Henkilöille, jotka tarvitsevat opintojensa aikana enemmän tukea opintoihinsa esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi.

Miten tuettuun oppisopimukseenhaetaan?

1.

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

2.

Opiskelija hakeutuu alueen oppisopimuskeskukseen, jonka toiminta-alueella työpaikka/yritys on, ja sopii yhdessä työnantajan kanssa tapaamisen koulutustarkastajan kanssa.

3.

Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

4.

Opiskelijalle laaditaan tietopuolisen koulutuksen tarjoavassa oppilaitoksessa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus, koulutus ja tuen tarve opiskelussa voidaan ottaa huomioon.

5.

Oppisopimusopiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kaikissa tutkinnon suorittamisen vaiheissa. Oppisopimuskeskus vastaa tuen tarpeen kartoituksesta ja tarvittavien tukitoimien suunnittelusta osana opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadintaa.

6.

Oppisopimuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsuhde, jonka aikana työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alakohtaisen työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Työnantaja saa koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Lue lisää

Opetushallitus: Työelämässä oppiminen

Oppisopimustoimistojen laatima oppisopimusopas

Taitotalo: Oppisopimusopas (2020, pdf)

Oppisopimus.fi: Hae sinua lähin oleva oppisopimustoimisto

Kela: Koulutus kuntoutuksena

Tela: Työeläkekuntoutuksella ehkäistään työkyvyttömyyttä

Tuetun oppisopimuksen käsikirja (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 19.11.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons