Suoraan sisältöön

Ilmastonmuutoksen vaikutukset työterveyteen näkyvät jo

Ilmastonmuutos ja sitä ehkäisevät toimet vaikuttavat työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin. Terveysriskit työpaikoilla vaikuttavat erityisesti työntekijöihin, joiden työ- ja toimintakyky ovat ennestään heikkoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön sopeutumissuunnitelmassa hahmotetaan terveyttä suojelevia ja edistäviä tekijöitä sekä toimia, joilla terveydenhuolto voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Sosiaali- ja terveyssektorilla tehdyn sopeutumistyön perusteella suunnitelmaan on koottu 43 tavoitetta ja 92 suositusta vuosille 2021–2031. Suosituksista 12 koskee työterveyttä.

Ilmastonmuutoksen suoria negatiivisia terveysvaikutuksia Suomessa tuovat helteiden lisääntyminen ja pitkittyminen, äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ja näiden mielenterveysvaikutukset. Ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla on myös vaikutuksia. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden vähentämisellä on positiivisia ja rakennusten liiallisella lämpöeristämisellä voi puolestaan olla negatiivisia terveysvaikutuksia.

Suorat vaikutukset näkyvät jo aloilla, joilla pitkittyneet hellejaksot kasvattavat työntekijöiden lämpökuormitusta. Helle heikentää työkykyä ja lisää työtapaturmien riskiä sekä fyysistä että kognitiivista suorituskykyä vaativissa tehtävissä. STM kokoaa sopeutumissuunnitelman pohjalta kansalliset tavoitteet, suositukset ja ohjeistukset ohjaamaan helteen terveyshaittoihin varautumista.

Vaihtoehtoisten energiamuotojen ja kiertotalouden eli raaka-aineiden tehostetun uudelleenkäytön merkitys työllistäjinä lisääntyvät samaan aikaan kun työpaikkoja katoaa fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvilta aloilta. Sähköistämisen ja kiertotalouden prosessien kehittäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, jotta työntekijät eivät altistuisi biologisille, fysikaalisille tai kemiallisille terveysriskeille tai tapaturmille. Näistä riskeistä tarvitaan lisää tutkimustietoa sekä työpaikkojen ja työterveyshuollon tietämystä.

STM:n pdf-julkaisu: Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma (2021–2031).

STM:n tiedote: Sosiaali- ja terveydenhuollon on varauduttava ilmaston muuttumiseen suunnitelmallisesti.

Marinin hallituksen hallitusohjelman Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi -kokonaisuus.

Simple Share Buttons