Suoraan sisältöön

Hankkeita

Keinoja osatyökykyisten tukemiseksi kehitetään myös erilaisissa hankkeissa ympäri Suomea. Seuraavaan listaukseen on kerätty parhaillaan toimivia hankkeita.


Jos olet itse mukana hankkeessa tai tiedät hankkeesta, jonka olisi hyvä olla mukana verkkopalvelussamme, ota yhteyttä.

Käynnissä olevia hankkeita

3T – Toive–Tavoite–Tulevaisuus (9/2018–12/2020)

Hankkeen avulla on tarkoitus ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän työllistymistään. Invalidisäätiön ja Aseman lapset ry:n sekä yhteistyökumppaneiden yhteistyöllä kehitetyillä toimenpiteillä tuetaan nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentumista. Kehittämisen painopisteiden kohteena ovat nuoret, syrjäytymisvaarassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Kohderyhmät: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat nuoret sekä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joita osallistamalla kehitetään heille tarjottavia palveluita. Opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstö sekä muut nuorisotyötä tekevät, joita koulutetaan Friends-ohjelman ohjaajiksi. Neet-nuoeten parissa toimivat yhteistyökumppanit.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

5T – Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille (1/2018–6/2021)

5T-hankkeessa (Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille) työllisyystoimenpiteet perustuvat puhtaasti yrityksistä todettuun todelliseen tarpeeseen. Samalla kyetään kytkemään selvästi totuttua tiiviimmin kaupungin työllisyysyksikön ja muidenkin työllisyys- ja työvoimatoimijoiden palvelut osaksi yrityksiin suuntautuvaa yritysneuvontaa. Parhaimmillaan tämä näyttäytyy yrityksiin yhden luukun periaatteella toimivana kokonaisuutena, jolloin yritysneuvonnan yhteydessä pystytään käynnistämään aiempaa virtaviivaisemmin myös osaavan työvoiman saantiin liittyviä toimenpiteitä. Hanketoteuttaja on Lieksan Kehitys Oy LieKe.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työnhakijat ja yritykset (työnhakijat Lieksassa, maakunnan alueella sekä valtakunnallisesti – ottaen huomioon myös työttömät ja työttömyysuhan alla olevat; lieksalaiset yritykset; yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt; maakunnan ulkopuoliset työnhakijat, josta erityisesti myös paluumuuttajat ja mahdollinen ulkomainen työvoima).

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

ATY – ammattiin ja työhön -hanke (1/2018–12/2020)

Hankkeen tavoitteena on työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Osallistujien työllistymismahdollisuuksia edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja. Hanketta toteuttaa Vamia.

Kohderyhmät: Työikäiset nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt Pohjanmaalla.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

DiKATA-hanke (1/2019–12/2020)

Hankkeessa tavoitellaan kaikille riittävää digiosaamista. DiKATAssa järjestetään maksuttomia verkkokoulutuksia sekä määritellään digitaitotasot, joiden avulla voi arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. Tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla jokainen suomalainen saavuttaa digiosaamisessa riittävät taidot. Hanketta koordinoi SnellmanEDU. Valtakunnalliseen hankkeeseen osallistuu 18 kesäyliopistoa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry luo hankkeen pohjaksi digitaitotasot, joiden avulla ihmiset voivat arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. Erilaisten oppijoiden liitto ry järjestää hankkeeseen koulutuksia, jotka mahdollistavat tasavertaista oppimista yhteiskunnassa.

Kohderyhmät: Koulutukset ovat kaikille avoimia aikaisemmasta taitotasosta riippumatta. Koulutuksiin rohkaistaan osallistumaan etenkin niitä työikäisiä aikuisia, joiden digitaaliset perustaidot eivät ole riittäviä tämän päivän yhteiskunnassa. Koulutukset toteutetaan Tieken luomaa digitaitotasokriteeristöä hyödyntäen, jolloin ihmiset voivat saavuttaa oman taitotasonsa mukaista opetusta ja ohjausta.

Rahoitus: Opetushallitus

 

Duunista totta (3/2018–12/2020)

Hankkeen tavoitteena on työllistää vammaisia henkilöitä ja vaikuttaa vammaisiin kohdistuviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vammaisten ihmisten tasa-arvon edistäminen sekä syrjäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisy. Tarkoituksena on pysyvästi muuttaa vammaisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia ja tämän myötä pyrkiä tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, jossa vammaisen henkilön työllistäminen on tavanomaista. Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä on oululaiset, kempeleläiset (1.1.2019 alkaen) ja rovaniemeläiset vammaiset henkilöt, joilla on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Toimenpiteet kohdistuvat vaikeimmin työllistyviin osatyökykyisiin henkilöihin. Näillä henkilöillä on synnynnäinen tai myöhemmin aiheutunut kehitysvamma tai muu vamma, jonka myötä heillä on toimintakyvyn rajoitteita ja mahdollisesti kognitiivisia vaikeuksia. Kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä on jonkin alan tutkintotodistus tai mukautettu tutkinto. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti nuoret vastavalmistuneet vammaiset henkilöt sekä työikäiset henkilöt, joilla voi olla aikaisempaa työkokemusta ja työvuosia vielä jäljellä, sekä eläkkeellä olevat henkilöt, jotka ovat aikuissosiaalityön asiakkaita.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

DuuniStep (9/2018–12/2020)

Hankkeen tavoitteena on yhdistää uudenlaisella tavalla kuntatoimijan sekä koulutuspalvelujen tuottajan osaaminen ja toimintaprosessit yhdeksi työllisyyden edistämistä, niin työnhakijoita kuin työnantajiakin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tarkoituksena on vähentää alueen työttömyyttä ja kohtaanto-ongelmaa, parantaa tiedonkulkua toteutettavan koordinoinnin ansiosta ja valmistautua myös maakuntauudistuksen tuomiin uudistuksiin. Hankkeessa perustetaan työnhakijoita, työnantajia ja osaamisen kehittäjiä palveleva koordinaatiopiste, joka kokoaa paikalliset palvelut ja toimijat verkostoksi ja siten parantaa tiedon- ja palvelujen tuntemusta ja niiden käyttöastetta. Hankkeen toteuttaa Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

Kohderyhmät: Varsinaiset kohderyhmät ovat: Alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Erityisesti huomioidaan kaikki alle 30-vuotiaat nuoret kohderyhmään kuuluvat, myös vastavalmistuneet henkilöt, jotka eivät ole saaneet valmistumisen jälkeen töitä. Kohderyhmät pyritään tavoittamaan heti työttömyyden alkaessa.; Alueen työnantajat/yritykset, erityisesti rekrytoivat tai sitä suunnittelevat;

Alueen työllisyyden hoidon toimijat ja ohjausverkosto. Hanke palvelee myös sellaisia Saarijärven alueen työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti hakeutumassa muualle, esim. lähiseudulle töihin. Myös yritys, joka on potentiaalinen alueen työttömän henkilön työllistäjä, kuuluu hankkeen palvelun piiriin.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Etäsope: Verkkokursseja yhteistyössä (2018–2020)

Etäsope-hankkeessa kehitetään kymmenen järjestön yhteistyössä hyvinvointia tukevia kursseja, sopeutumisvalmennusta verkkoon. Teemat liittyvät erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten työssä jaksamiseen, työhön paluuseen, oman elämän pohdintaan tai heille, joiden lapsi tai vanhempi sairastaa. Kursseja toteutetaan yhteensä 20. Hanketta hallinnoi Invalidiliitto. Yhteensä kymmenen järjestöä kehittää yhdessä sopeutumisvalmennusta.

Kohderyhmät: Tavoitteena on tuottaa hyvinvointia verkkokursseille osallistuville asiakkaille. Kurssit on suunniteltu eri tavoin sairastaville ja vammautuneille.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

GOALS 2020–2023

Hanke tarjoaa osattomuutta ennalta ehkäisevää ja yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä purkavaa toimintaa turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisille nuorille. Lisäksi tarjotaan harrastus-, vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ohjaamista työnhaussa. Toiminta on kaksisuuntaisesti integroivaa kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille. Hankkeen toteuttaa Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry.

Kohderyhmät: Pohjois-Karjalan alueella asuvat turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaiset, 15–29-vuotiaat nuoret ja samanikäiset, venäläistaustaiset nuoret sekä kantasuomalalaiset, jotka ovat mukana harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Hyvä, parempi, tuottava! Työhyvinvoinnin ja kehittyvän työyhteisön voimin parempaan tuottavuuteen (10/2018–12/2020)

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttamassa hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintatapoja, joilla edistetään ikääntyvien +55-vuotiaiden työntekijöiden työssäjaksamista ja työurien pidentämistä. Samalla vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatio-kykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa. Työn muotoilun ja työn organisoinnin keinoin, mm. työjoustojen avulla, etsitään yritykseen toimintaa sopivia menetelmiä, jolla työntekijöiden on helpompi sovittaa työ- ja vapaa-aika yhteen. Työurien pidentämisen lisäksi tavoitteena on kehittää työkaluja omistajanvaihdosprosessin tueksi.

Kohderyhmät: Varsinaiset kohderyhmät ovat ikääntyvät yli 55-vuotiaat mikro- ja pk-yritysten työntekijät ja yrittäjät. Tämän lisäksi hanketoimintoja voidaan kohdentaa nuorempaan ikäryhmään, jos yrityksen henkilöstössä on perustellusta syystä tähän tarvetta.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Iisisti töihin -hanke (3/2019–2/2022)

Iisisti töihin -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökyisten ja vammaisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa myös uutta mallia hyödyntävä yritysverkosto, joka tarjoaa työtä kohderyhmälle.

Kohderyhmät: Osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt, joilla on toimintakyvyn rajoitteita.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (11/2018–10/2021)

Hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista. Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellytysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Kohderyhmät: Hankkeet varsinaisia kohderyhmiä ovat osatyökykyiset työttömät henkilöt, joiden on mahdollista saada palveluja, koulutusta ja työllisyyttä hankkeen kautta; yritykset, jotka ovat halukkaita palkkaamaan osatyökykyisiä henkilöitä; viranomaiset ja poliitikot, joille hankkeessa luodaan informaatiota päätöksenteon tueksi

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

InPromptu – tukea digiosaamiseen (3/2018–9/2020)

Hankeaikana tunnistetaan, mallinnetaan, dokumentoidaan sekä levitetään toimivia käytänteitä digiosaamisen edistämiseksi. Paikallisia yhdistyksiä tuetaan siten, että ne pystyvät järjestämään ja tarjoamaan digitaitojen valmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla. Yhdistyksissä toimintaa toteutetaan työtä vaille oleville, mutta ovet ovat avoimena myös muille heikot digiperustaidot omaaville. Koordinaattorina on TIEKE Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry ja osatoteuttajana Helsingin Työkanava HeTy ry.

Kohderyhmät: Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat heikot digiperusvalmiudet omaavat, mm. työttömät; työttömyysuhan alaiset; työttömien yhdistykset ja niiden työntekijät; yhdistyksissä toimivat aktiivihenkilöt; yhdistysten vapaaehtoistyöntekijät; maahanmuuttajat.

ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli (1/2019–6/2021)

Mikkelin kaupungin toteuttaman hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli, joka toimii Etelä-Savon maakunnan yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä entistä paremmin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Palvelumallin avulla luodaan uutta ja yhdistetään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen sekä yritysten kasvun tukemiseen.

Kohderyhmät: Kohderyhmänä ovat Etelä-Savon maakunnassa asuvat maahanmuuttajat maakunnassa. Naisten asemaan kiinnitetään erityistä huomiota. Hanke koskee kaikkia Etelä-Savoon ulkomailta muuttaneita henkilöitä (ensimmäinen sukupolvi) perheineen ja ns. toista sukupolvea mm. kouluttamattomat, koulutetut, valmistumassa olevat tai työkokemusta omaavat maahanmuuttajat, maassa jo useamman vuoden asuneet turvapaikanhakijat sekä ulkomaalaiset opiskelijat. Toinen pääkohderyhmä on eteläsavolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon, tarvitsevat työvoimaa tai ovat tähän asti joutuneet rekrytoimaan sitä ulkomailta (esim. kausityöntekijöiksi).

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kemin osaava verkosto (1/2019–12/2020)

Hanke toteutetaan Kemin kaupungin (työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut) ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhteistyönä. Hankkeen tuloksena muodostuu toimintamalli Kemin kaupungin ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian välille, jolla pystytään tukemaan pitkään työttömänä työllistämismahdollisuuksia, parantamaan osaamista ja suuntamaan työllisyydenhoidon toimenpiteet kohti osaamisen lisäämistä. Keskeiset toimenpiteet (työpaketit) ovat: Työpaketti 1 Osaamista lisäävät palvelut; Työpaketti 2 Työelämän vaatimukset ja osaamisen kehittäminen; Työpaketti 3 Toimintamallin kehittäminen ja Työpaketti 4 Hankkeen koordinointi ja tulosten levittäminen.

Kohderyhmät: Hankkeen kohderyhmiä ovat pitkään työttömänä olleet kemiläiset työnhakijat, erityisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat; muut hankkeen toiminnan kannalta merkittävät sidosryhmät, esim. työnantajat, ELY-keskus, TE-palvelut, yrittäjäjärjestöt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt (8/2019–12/2021)

Hankkeen tavoitteena on mm. luoda uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittymiseen ja työllistymiseen sekä vastata työnantajien työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä, erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin. Hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke. Osahankkeita toteuttavat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry sekä TITRY ry.

Kohderyhmät: Nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt eli työttömät, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä (erityisesti kiertotalouden tehtäviä varten).

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kipinä – vahvuudet ja taidot työllistymisen tukena (5/2019–12/2021)

Hankkeessa edistetään sesonki- ja projektiluonteisten alojen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia, työnhakijoiden ja työnantajien rekrytointia ja verkostoitumista sekä ennaltaehkäistään toistuvaistyöttömyyttä. Kehittämällä osaamista joustaviin ja työntekijöiden työn organisoimista helpottaviin käytäntöihin edistetään myös alojen ja uuden tyyppisten työsuhteiden houkuttelevuutta. Hankkeen toteuttaa Lapin yliopisto.

Kohderyhmät: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat sekä Lapin alueen työnantajat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

KOHTAAMO – Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun kehittämisen tuki (8/2014–12/2020)

KOHTAAMO-hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevaa kehittämistyötä, mutta kehittämistyötä tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tavoitteena on kehittää nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toimintamallia, koordinoida eri vaiheissa olevien Ohjaamojen kehittymistä sekä tukea Ohjaamojen vakiinnuttamista. Ohjaamoa on kehitetty moniammatillisena ja hallinnonaloja yhdistävänä palveluna kaikille alle 30-vuotiaille nuorille. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on työllistymisen edistäminen ohjaamalla nuorta opinto- ja työuralle sekä vahvistamalla nuoren urasuunnittelua ja elämänhallintaa.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat Ohjaamojen henkilöstö ja muut elinikäistä ohjaustyötä kehittävät ja tuottavat henkilöt eri paikkakunnilla Suomessa. Kohderyhmään kuuluvat myös monikanavaisia ohjauspalveluja hyödyntävät ylläpitäjät ja kehittäjät.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kohtaantoa valmennuksella (10/2018–9/2021)

Oulun kaupungin toteuttama hanke lähestyy meneillään olevia sekä tulevia yhteiskunnallisia ja työelämää koskettavia muutoksia erilaisin valmennuksellisin keinoin. Valmennuksellisia toimenpiteitä toteutetaan kohtaannon edistämiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille. Hankkeen tavoitteena on: 1. Työn ja työvoiman kohtaannon edistäminen, 2. Kunnallisten työllisyyspalveluiden kehittäminen vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja 3. Työelämän digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä ovat Oulun työssäkäyntialueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sekä muihin sellaisiin kohderyhmiin, jotka muista syistä ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työnantajat, joille tarjotaan tukea ja palveluita työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä rekrytointikynnyksen madaltamiseksi.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Koordinaatio – Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Pohjanmaalla (4/2015–12/2020)

Hankkeen tavoitteena on tukea yhteistyötä ja synergiaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksen yhteisellä suuralueella ja hahmottaa työvoimapalveluiden kokonaisuutta yhteistyössä suuralueen ELY-keskusten ja TE- toimistojen kanssa. Hankkeen tukee myös verkostojen muodostumista ja yhteistyötä suuralueen eri toimijoiden kesken työllisyyden hoitamisessa. Hankkeen toteuttaja on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus.

Kohderyhmät: Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset ja etniset vähemmistöt)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kotona Suomessa 2 (1/2018–12/2020)

Tavoitteena on edistää kotoutujien ja muiden maahanmuuttajien työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä sekä syrjäytymistä työmarkkinoilta. Hanke pohjautuu vuosina 2015–2018 toteutettuun hankkeeseen ja jatkaa sen kehittämistyötä. Hankkeen toteuttaja on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia; kansalaisjärjestötoimijat, jotka osallistuvat tai haluavat tulevaisuudessa osallistua kotoutumista tukevaan toimintaan; alueilla toteutettavat pilottihankkeet; alueilla toimivat kotoutumista tukevat hankkeet; kunta- ja maakuntatason päättäjät; yritykset, työmarkkinaosapuolet

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA) (1/2019–12/2021)

Hankkeessa kehitetään uudenlainen yritystyöllistämisen malli. Tässä paikallisessa yritystyöllistämisen mallissa tiivistetään Kuhmon kaupunkiorganisaation sisäisten toimijoiden (Työllisyydenhoidon palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue ja Vetovoimaisuuden palvelualue) yhteistyötä työllisyyden edistämisessä ja pyritään kiinnittämään suhteellisen lähellä avoimia työmarkkinoita olevia työttömiä henkilöitä (erityisesti nuoria) yritystyösuhteisiin. Hankeosallistujien yritystyöllistämisen ja avoimille työmarkkinoille edistämisen lisäksi kehitetään hankeosallistujien osaamista lyhytkoulutusten ja yrityksissä tapahtuvan työtehtävien opinnollistamisen avulla. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön seurauspedagoginen valmennusmalli. Hankkeella pyritään kehittämään myös siihen osallistuvien yritysten henkilöstön ohjausosaamista siten, että yrityksiin työllistyvät henkilöt saisivat heille soveltuvaa työnohjausta. Hankkeen päätoteuttaja on Kuhmon kaupunki, ja osatoteuttajana toimii Kuhmon Työvire ry.

Kohderyhmät: Varsinaiset kohderyhmät ovat suhteellisen lähellä avoimia työmarkkinoita olevat kuhmolaiset työnhakijat, erityisesti nuoret (18–29-vuotiaat) ja nuorehkot työnhakijat ja ikääntyneet (yli 55-vuotiaat) työnhakijat; Kuhmon ja Sotkamon yritykset (joihin em. työnhakijoita pyritään työllistämään); Kuhmon kaupunki (kaupunkiorganisaation työllisyydenhoidon, vetovoimaisuuden ja kasvun ja oppimisen palvelualueet), jonka työllistämistoimintoja ja niihin ohjautumista pyritään jatkokehittämään.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut -hanke (2019–2020)

Vates-säätiön tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten kunnissa pystytään tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tutkimuksen kohteena ovat työllistämisyksiköiden tarjoamat palvelut ja ensisijaisesti niiden toimintamallin ja ohjauksen laadullisella parantamisella saavutettava vaikuttavuus.

Kohderyhmät: Työllistämisyksiköt. Lopullisena kohderyhmänä yksiköiden asiakkaat, työllistymiseensä tukea tarvitsevat henkilöt.

Rahoitus: Kunnallisalan kehittämissäätiö

 

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke (1–9/2020)

Hankkeessa tarkastellaan maahan muuttaneiden opinto- ja työllistymispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään tyypillisimmät palvelupolut sekä tuotetaan tietoa, jonka pohjalta niitä voidaan kehittää. Tavoitteena on edistää muualta Suomeen muuttaneiden osaamisen tunnistamista ja heille suunnattuja palveluita, jotta työllistyminen omia taitoja vastaavaan työhön olisi sujuvampaa. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvat Kuntoutussäätiön lisäksi Demos Helsinki, Helsingin yliopisto, Oxford Research ja Siirtolaisuusinstituutti.

Kohderyhmät: Hankkeen tieto on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti vuonna 2020 laadittavan toimenpideohjelman rakentamisessa. Tämän lisäksi hankkeen tuottamasta tiedosta hyötyvät erityisesti maahanmuuttajille koulutus- ja työllistymispalveluja tarjoavat tahot: eri hallinnonalojen (erit. TEM, OKM, STM) viranomaiset, kunnat, koulutuksen järjestäjät, yksityiset yritykset, hankkeet sekä järjestöt.

Rahoitus: Valtioneuvosto VN TEAS

 

MAHKU – maahanmuuttajien valmennus työllistymisen edistämiseksi (1/2019–12/2020)

Savonlinnan kaupungin toteuttaman hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymisvalmiuksia ja vahvistaa heidän osaamistaan työllistymistä tukevia palveluja kehittämällä. Hankkeessa tuotteistetaan matalan kynnyksen palveluprosessi, jonka avulla tehdään palvelutarpeen arviointi sekä tunnistetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden osaaminen ja osaamisen vajeet.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat pitkään työttömänä olleet maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat ohjausta työllistymisessä. Lisäksi heihin lukeutuvat toistuvasti työttöminä olevat (esim. palkkatukityöjakso 3 vuoden välein) maahanmuuttajat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Minä, syöpä ja työ -hanke (2017–2020)

Hankkeessa tuetaan syöpään sairastuneita työssä jaksamisessa ja työnhaussa. Keskeistä toimintaa ovat kasvokkain kokoontuvat vertaistuelliset ryhmät ja tilaisuudet otsikon ”Minä, syöpä ja työ” alla. Ryhmät kokoontuvat pääasiallisesti Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, mutta etäosallistumismahdollisuuksia on. Lisäksi hankkeella on suljettu Facebook-ryhmä ”Paluu töihin” ja joka toinen keskiviikko järjestettävä anonyymi ryhmä-chat. Hanke tuottaa myös tietoa eri toimijoiden tarpeisiin syöpään sairastuneiden työhön paluuseen liittyen. Hanketta hallinnoi Suomen Syöpäpotilaat ry ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistysten kanssa.

Kohderyhmät: Syöpään sairastuneet työnhakijat ja työhön palanneet.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

My Way 2 – työtä, osaamista ja kohtaamisia (4/2019–3/2022)

Centria ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeen tavoitteena on korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tuetaan joustavia sekä yksilöllisiä polkuja, joilla voidaan vastata nopeasti kasvualojen osaavan työvoiman tarpeisiin. Hanketoiminnassa kehitetään työkaluja ja ratkaisuja käynnistyvien kasvupalvelupilottien tueksi, toimeenpanoon ja tulosten hyödyntämiseen.

Kohderyhmät: Hanke on ensisijaisesti suunnattu toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille. Kohderyhmänä ovat nuoret (alle 25-vuotiaat), alle 1 vuoden työttömänä olleet, ikääntyvät ja muut heikossa tai hetkellisesti haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, kuten aivan opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joilla ei tiedossa työpaikkaa sekä alanvaihtajat, perhevapaalta työelämään paluuta suunnittelevat, paluumuuttajat ja maahanmuuttajat.

Hankkeen toimenpiteitä suunnataan myös alueen yrityksille sekä työllisyys- ja elinkeinotoimijoille.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Neuroneuvomo-hanke (2018–2020)

Neuroliitto, Aivoliitto ja Parkinsonliitto kehittävät yhdessä työhönvalmennusmallia, jonka avulla tuetaan erityisesti kognitiivisten haasteiden kanssa kamppailevien työssä pysymistä, työhön palaamista tai työn löytämistä. Hanke tarjoaa myös neuvontaa ja ohjausta työelämään liittyvissä kysymyksissä Aivoliiton ja Parkinsonliiton kohderyhmille sekä kohderyhmän kanssa toimiville ammattilaisille ja työnantajille.

Kohderyhmät: Ms-tautia ja muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat, AVH:n sairastaneet, kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivät sekä Parkinsonin tautia ja dystoniaa sairastavat.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Nuoret urapolulle (Nuora) (8/2018–7/2021)

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n toteuttaman hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Koillismaalla. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia, uusia ja joustavia ratkaisuja sekä toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tarkoituksena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat Kuusamon ja Taivalkosken työttömät alle 29-vuotiaat nuoret ja kohderyhmän potentiaalisina työllistäjinä alueen mikro- ja pk-yritykset. Hanke perustuu vapaaehtoisuuteen, joten mukaan toimintaan pääsevät kaikki kohderyhmän halukkaat nuoret sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet alueen yritykset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Omat Avaimet (2020–2022)

Omat avaimet -toiminta yhdistää kahden toimijan ydinosaamista: Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennuksen työmenetelmän, joka pohjautuu positiiviseen psykologiaan, ratkaisukeskeisyyteen ja toipumislähtöisyyteen sekä Aspan henkilökeskeisen työotteen, jossa tärkeintä on asiakkaan aito kohtaaminen ja kuuleminen. Lisäksi toiminta pohjautuu Omat Avaimet -projektissa (2017–2019) mallinnettuihin työmenetelmiin: Hevari – henkilökeskeinen voimavaravalmennus, yksilövalmennus ja yhteiskehittäminen.

Kohderyhmät: Nuoret, työikäiset ja ammattilaiset

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Osaajia alueelle – monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä (3/2019–3/2021)

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän toteuttaman hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen työttömiä töihin tarjoamalla työllistymisen edellyttämää osaamisen hankkimista omasta kotikunnasta. Työllistymisen edistämiseksi kehitetään nopeita työllistymispolkuja, jotta kasvualojen kasvu ei tyrehdy henkilöstöpulaan. Työllistymisen ja osaamisen hankkimisen käytäntöinä hyödynnetään uuden ammatillisen lainsäädännön mukaista koulutuksen tarjontaa, tarjotaan työllistymismahdollisuuksia uusilla tavoilla, tehdään tunnetuksi TE-hallinnon ja ELY-keskuksen työllistämisen edistämiseksi tarjoamia palveluita kuten palkkatukea, rekry- ja täsmäkoulutusta.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat kasvualojen niiden lähialojen mikro- ja pienyrittäjät ja muut työnantajat; työpajat ja työpajojen valmentautujat, työttömät; työssä olevat/alan vaihtajat, työttömyysuhan alla olevat henkilöt, työttömät; opiskelijat, opintojen loppuvaiheessa olevat työmarkkinoille siirtymässä olevat henkilöt; opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat erilaisissa koulutusorganisaatioissa ja työpaikoilla, jotka tarjoavat palveluita työllistymisen edistämiseksi; henkilöt, joilla ei ole mitään perusasteen koulutusta tai koulutus on vanhentunut.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Osaamiset esiin- hanke (2/2019–12/2020)

Hanke kehittää ja juurruttaa yksilöllistettyjä ja mukautettuja ammatillisia opintoja suorittaneiden nuorten palveluketjua koulutuksen ja työelämän välillä. Kehittäminen tapahtuu osittain käytännön asiakastyön avulla, nuorten ohjauksessa menetelminä hyödynnetään tiedonvaihtoa, saattaen vaihtoa, osaamisen ja luontaisten kykyjen kartoittamista oppilaitoksissa ja työpajalla sekä tuettua työhönvalmennusta työelämään siirryttäessä. Hanketoimijana ja hallinnoijana on IntoPajat ry., ja keskeisimpinä yhteistyökumppaneita ovat Ammattiopisto Luovi ja Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat 17–29-vuotiaat Etelä-Karjalan alueella työttömänä olevat erityisammattikoulun tai mukautetun ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret sekä eteläkarjalaiset nuoret, jotka ovat ammattiopisto Luovin yksiköissä opiskelemassa. Lisäksi näihin kuuluvat hanketoimijoiden omat organisaatiot ja yhteistyöverkostot.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

PEILI (9/2018–12/2020)

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti levitettävät PEILI-toimintamalli sekä tekoälyä hyödyntävä digitaalinen PEILI-sovellus vähentämään työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 16–25-vuotiaiden nuorten miesten sukupuolien välistä eriytymistä. Tavoitteena on tukea yksilöiden kehittymistä täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi löytämällä heille mahdollisuuksia työn, koulutuksen ja ihmissuhteiden parista. Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Kohderyhmät: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuoret (16–25-vuotiaat), syrjäytymisuhan alla olevat, koulutusta ja/tai työpaikkaa vailla olevat miehet, myös maahanmuuttajat. Hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja työkalut on tarkoitettu nuorten itsensä käyttöön, myös ilman ohjaajan tukea.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet (9/2018–9/2020)

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi malli, jolla saadaan: 1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja verkoston kehittäminen, 2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen, 3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen, 4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi ja 5. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa. Hankkeen asiakkaat ovat koko ajan kuitenkin työmarkkinoiden käytettävissä. Hankkeen toteuttaa Pelkosenniemen kunta.

Kohderyhmät: Varsinaisina asiakkaina ovat nuoret työttömät sekä yli vuoden työttömänä olleet, joille tarvitaan vaikka lyhytaikaista työkokemusta. Osaltaan myös pitkäaikaistyöttömät, joilla tarvittavaa osaamista tai sitä voitaisiin koulutuksen kautta saada.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi (9/2018–12/2020)

Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ammatillisten taitojen päivittäminen siten, että osaaminen ja tiedot edistävät hankkeeseen osallistujien työllistymistä jatkossa. Tarkoituksena on etenkin imatralaisten pitkäaikaistyöttömien miesten ammatillisen osaamisen päivittäminen vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Tavoitteena on, että hankkeen aikana n. 20 hankkeeseen osallistuvaa henkilöä suorittaa osatutkinnon joltakin alalta. Hankkeen toteuttaa Imatran kaupunki.

Kohderyhmät: Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti imatralaisiin ammattikoulutettuihin pitkäaikaistyöttömiin niissä ikäryhmissä, joissa työttömyys on suurin (ikäryhmät alle 30 vuotta, yli 54 vuotta).

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Puuttuva pala – tuetun keikkatyön malli (4/2019–9/2021)

Puuttuva pala -hankkeessa rakennetaan työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Tuettu keikkatyö on uusi tapa päästä kokeilemaan kykyjä työmarkkinoilla ja sen on tarkoitus jäädä pysyväksi osaksi myös työnantajien yhteiskuntavastuullista toimintaa. Tuetun keikkatyön mallin kehittävät Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä- Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Kohderyhmät: Tuetun keikkatyön malli on tarkoitettu kaikille, joilla on vaikeuksia päästä työelämään sekä vastuullisille työnantajille, joilla on tilapäisen työvoiman tarve. Mallin elementit yhteiskehitetään työtä tarvitsevien ja niitä tarjoavien sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Tuetun keikkatyön malli sisältää työntekijöiden ja -tarjoajien rekrytoinnin, työtehtävien ja tarvittavan tuen arvioinnin ja muotoilun, keikkatyöntekijän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja valmennuksen, perehdytyksen keikkatyöntarjoajille ja työyhteisöille, keikkatyön järjestämisen ja tukemisen, verkoston rakentamisen sekä mallin jatkuvan arvioinnin ja yhteiskehittämisen.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra) (10/2014–9/2020)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama Sokra-hanke kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita.

Kohderyhmät: Koordinaatiohanke, ei suoria kohderyhmiä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohanke (10/2014–9/2020)

Solmu-jatkohankkeessa jatketaan ensimmäisessä hankkeessa tehtyä työtä. Kykyviisari-itsearviointimenetelmän kehittämistä jatketaan, ja Kykyviisari levitetään yhdeksi työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin menetelmäksi niiden tahojen käyttöön, jotka tekevät työtä osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kanssa. Lisäksi jatketaan muutosindikaattorityötä, jonka tavoitteena on tarjota viranomaisille, rahoittajille ja hanketoimijoille indikaattori, jolla mitata ja arvioida Kykyviisaria käyttävien tahojen toiminnan tuloksellisuutta. Hankkeen toteuttajana on Työterveyslaitos.

Kohderyhmät: Varsinainen kohderyhmä ovat ESR TL 5 -hankkeet. Kohderyhmä laajenee TL 5 -hankkeiden lisäksi muutamiin (pilotti)toimijoihin, joiden perustoimintaan kuuluu haastavassa työmarkkina-asemassa olevien ja osatyökykyisten kanssa tehtävä asiakastyö ja siihen liittyen asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointi.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Suomussalmen Talentti (6/2018–12/2020)

Tavoitteena on opinnollistamisen sekä tuetun ja räätälöidyn opiskelun avulla edistää kohderyhmän ammatillista osaamista sekä motivoida ja ohjata heitä jatkokoulutukseen ja työhön. Tarkoituksena on luoda uudenlainen opiskelua mahdollistava ja tukeva malli, jossa asiakas voi suorittaa ammatillisen tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja yhteistyössä pajojen, työelämän ja oppilaitosten kanssa. Asiakkaalle tarjotaan tukea ja ohjausta opiskeluun myös silloin, kun opintoja suoritetaan omaehtoisena opiskeluna työttömyyspäivärahalla tai työn ohessa vapaa-ajalla. Toimintaa rakennetaan kunnan työpajojen ympärille yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Hankkeessa huomioidaan myös työpajoilla ja muissa työelämän oppimispaikoissa työskentelevien ohjaajien koulutus ja osaamisen tukeminen. Hankkeen toteuttaa Suomussalmen kunta.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat: Peruskoulun päättäneet työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret, jotka ovat aloittaneet lukio- tai ammatilliset opinnot, mutta keskeyttäneet ne, eivätkä ole sen jälkeen kiinnittyneet työelämään tai opintoihin; Työttömät tai työttömyysuhan alaiset aikuiset, joiden ammatillinen osaaminen ei vastaa tätä päivää tai joille alan vaihto olisi edellytys työllistymiselle, sekä työvoiman ulkopuolella olevat ja ne, joiden työllistymiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä; Työpajoilla ja muissa työelämän oppimispaikoissa työskentelevät ohjaajat ja muu henkilökunta, joita koulutetaan hankkeen kautta asiakkaiden tukemiseen työssäoppimisessa sekä opinnollistamisen seurantaan ja toteuttamiseen.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

SYKÄYS (9/2018–3/2021)

Hanke on syntynyt tarpeesta kehittää uusia keinoja nuorten työllistymiseksi. Tavoitteena on, että työnhakijoiden valmiudet työllistymiseen sekä pienten yritysten, liikuntaseurojen ja järjestöjen osaaminen työllistämisessä vahvistuvat ja tuottavat uusia työsuhteita. Järjestöjen rooli työllistäjinä vahvistuu ja yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin kanssa lisääntyy. Hankkeen toteuttaa Lab-ammattikorkeakoulu Oy.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä ovat nuoret, alle 29-vuotiaat työttömät henkilöt. Varsinaiseen kohderyhmään valitaan Etelä-Karjalasta 10 liikuntaseuraa ja 10 yritystä, jotka ovat hyvinvointi- ja palvelualalla toimivia sekä kuntosali-, liikuntamatkailu-, liikuntapalvelu- ja liikuntapaikkayrityksiä. Kymenlaaksosta varsinaiseen kohderyhmään valitaan 10 liikuntaseuraa ja 3 yritystä. Kaksi niistä tuottaa liikuntapalveluja ja yksi on sähköyhtiö, joka kehittää työhyvinvointipalvelujaan. Muita järjestöjä kutsutaan mukaan toimintoihin. Kohderyhmään kuuluvat myös alueen työpajat, mutta niissä ei toteuteta kaikkia toimintoja.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Taidoilla töihin 2 (2019–)

Apuomena ry:n hanke toimii ponnahduslautana työmarkkinoille paluuseen, ammatinvaihtoon tai opintojen aloittamiseen. Hankkeessa voi kokeilla erilaisia työtehtäviä. Tukena on työhönvalmentaja.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Uudenmaan TE-toimisto

 

Taidoista teoksi – maahanmuuttajien potentiaalin tunnistaminen (9/2018–12/2020)

Integrify ry:n toteuttamassa hankkeen tavoitteena on edistää ensisijaisesti Suomessa tai ulkomailla opiskelleiden korkeasti koulutettujen 18–40-vuotiaiden maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistyä Suomessa erityisesti IT-alalla. Ulkomailta Suomeen tulleilla on valtava osaaminen, joka valuu hukkaan työllistymisen ollessa todella hankalaa ja aikaa vievää.

Kohderyhmät: Pääasiallisen kohderyhmän muodostavat Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat, jotka ovat (1) opiskelleet ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa ja etsivät nyt Suomesta töitä, (2) Suomessa korkeakoulusta valmistuneet työttömät maahanmuuttajat ja (3) maahanmuuttajia potentiaalisesti työllistävät yritykset. Koulutettujen maahanmuuttajien avainkohderyhmä on ikäluokaltaan 18–40-vuotiaita.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Taite työelämään -hanke (4/2018–3/2021)

Hankkeessa keskitytään erityisesti kunnalla palkkatuella työskentelevien henkilöiden sekä toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien pidempiaikaiseen työllistymiseen luomalla erilaisia työllisyyspalveluja tukevia asiakaslähtöisiä kokeiluja avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi. Toteuttajana on Äänekosken kaupunki. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Keski-Suomen oppilaitokset ja työllistymistä edistävät organisaatiot, työvoimatoimistot, yrityskoordinaattorit, kolmas sektori ja muut toistuvais-/pitkäaikaistyöttömien parissa työskentelevät.

Kohderyhmät: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat Laukaan ja Äänekosken kuntiin palkkatuella palkatut työntekijät, työkokeilussa olevat tai kohdealueen toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömät, joilla on useita joko työvoimapoliittisia tai vastaavia toimenpiteitä työhistoriassa. Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat alueen työnantajat, jotka ovat valmiita palkkatuetun henkilön siirtoon käyttäjäyritykseen tai rekrytoimaan hänet suoraan.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Tarmo – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä (1/2019–12/2020)

Hankkeella kehitetään yhdessä monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistymisen varmistaminen kokeilemalla uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja ja toteuttamalla työllistymistä tukevia palveluja yksilöllisesti. Hanke-aikana laajennetaan, syvennetään ja monipuolistetaan yritysyhteistyötä sekä tuotetaan tietoa maakunnalle vaikuttavista palveluista. Hankkeen toisena tavoitteena on, että hankkeen jälkeen yhdistyksillä on selkeä ja tunnistettu rooli työttömien tukemisessa tulevilla kasvupalvelumarkkinoilla; osa yhdistyksistä toimii markkinalähtöisesti palveluntuottajina ja osa tarjoaa työllistymistä tukevia toimintoja yleishyödyllisinä toimijoina. Hanke toimii 11 kunnan alueella. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, osatoteuttaja on Riveria.

Kohderyhmät: Hankkeen kohderyhmiä ovat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä, maakunnan kasvupalvelumarkkinoilla toimimisesta kiinnostuneet yhdistykset ja muut työllisyystoimijat, yhdistykset, joilla on työllistymistä tukevaa toimintaa sekä maakunnan työnantajat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Tavoitteena syrjimätön työelämä -tutkimushanke (4/2020–12/2021)

Tutkimushanke tuottaa ajankohtaista tietoa työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kattava kokonaiskuva työelämässä esiintyvästä syrjinnästä sekä löytää keinoja etenkin rekrytointisyrjinnän ehkäisyyn. Hankkeen toteuttavat Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kohderyhmät: Tutkimuksessa on kaksi keskeistä osaa, joiden tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa syrjinnästä työelämässä ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Rahoitus: Valtioneuvosto VN TEAS

 

Toiveista todeksi -hanke (2020–2022)

Avainsäätiön toteuttamassa hankkeessa vahvistetaan työttömien tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien, 30–64-vuotiaiden päijäthämäläisten sosiaalisia taitoja, psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja sekä etsitään omaa polkua. Kurssimuotoisen toiminnan lisäksi tarjotaan henkilökohtaista ohjausta sekä neuvontaa. Asiakkaille tarjotaan aamupala ja mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön ja tutustumiskäynteihin. Toiminta jakautuu eri osa-alueisiin, kuten sosiaaliset taidot, psyykkiset ja fyysiset voimavarat, osallisuus ja työllistymisen taidot.

Kohderyhmät: 30–64-vuotiaat, työttömät tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevat päijäthämäläiset

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Touri Miehille – Miesten työ- ja toimintakyvyn parantaminen Meri-Lapissa (8/2018–9/2020)

Tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten syrjäytymisvaarassa olevien miesten työ- ja toimintakykyä sekä edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiosaamistaan. Tavoitteeseen päästään tekemällä yhteistyötä julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yhdistysten asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena on lisätä miesten kanssa toimivien eri tahojen miestyöosaamista sekä osallistuvien miesten kouluttautumisvalmiuksia koulutus- ja työuralla etenemiseen ja heidän hyvinvointiosaamistaan. Hanketoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

Kohderyhmät: Kohderyhmänä ovat eri ikäiset Meri-Lapin alueeseen kuuluvat miehet, jotka ohjautuvat Kelan kautta työllisyys- ja kuntouttavaan työtoimintaan. Kohderyhmän miehet ovat matalasti koulutettuja syrjäytymisvaarassa olevia miehiä ja maahanmuuttajia. Toisena kohderyhmänä ovat alueen sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden, sivistystoimen sekä liikunta-ja vapaa-ajantoimen toimijat, joiden miestyön osaamista hanke vahvistaa ja edistää.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Tule töihin (1/2019–12/2020)

Hankkeessa rakennetaan työllisyyspalvelujen sekä henkilöstöpalvelualan toimijan yhteinen toimintamalli. Malli sisältää paljon tukea tarvitseviin työnhakijoihin erikoistuneen työhönvalmentajatiimin, joka kehittää työnhakijoiden työllistämisprosessia, asiakasohjausta, asiakkaiden osaamisen ja työkyvyn tunnistamisen käytäntöjä. Yhteistyökumppanina toimiva henkilöstöpalvelualan yritys Eezy Ura kehittää työnhakijoille sopivaa yksilöllistä valmennusta ja kokoaa työnantajaverkoston. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kohderyhmät: Hanke kohdentuu Uudenmaan maakunnan alueelle. Kohdekuntia ovat Helsinki sekä Lohja. Hankkeen kohderyhmä on eritystavoitteen 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen mukainen. Erityistavoite kohdistuu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien ja työllistymisen parantamiseen. Varsinaisena kohderyhmänä ovat 30–54-vuotiaat työttömät työnhakijat. Kohderyhmää ei rajata toimialaosaamisen ja koulutustaustan mukaan.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Tulevaisuuden työelämän starat (4/2019–6/2021)

Hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja matalan kynnyksen yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhdessä työelämäverkostojen kanssa ja vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia. Hankkeen tavoitteena on: 1) ottaa käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä, 2) edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä parantaa heidän työllistymisedellytyksiään, 3) selkiyttää työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja yhteistyössä työelämän ja eri verkostojen kanssa sekä 4) saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista hankkeessa käytetyistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista työllistymiseen. Hanketta koordinoi Invalidisäätiö. Osatoteuttajia ovat Kiipulasäätiö, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Kohderyhmät: Vaikeasti työllistyvät syrjäytymisvaarassa olevat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Tuunataan työtä (9/2018–12/2020)

Iin kunnan toteuttamassa hankkeessa luodaan työllistämisen toimintamalli, jossa hyödynnetään kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden mahdollisuuksia työn tunnistamisessa ja ”tuunaamisessa”. Kehittämistyön välineenä käytetään esim. palvelumuotoilua, osallistavia toimintatapoja ja digitalisia alustoja. Tehtävänä on ulkoilu- ja virkistyskohteiden kunnostaminen, sekä mm. tuotteistaa kunnan ja yritysten käytöstä poistettua ja poistuvia materiaaleja, prosessien sivuvirtoja sekä materiaalien jatko- ja uusiokäytön mahdollisuuksia työllistämisen näkökulmasta.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat: Yli 50-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset; erityistä tukea tarvitsevat työttömät ja osatyökykyiset, rakenne- tai toistuvaistyöttömät, yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet; työttömät, mutta itsensä työllistävät ns. silpputyötä tekevät, kevytyrittäjät, 0-tuntisopimuksella satunnaistöitä tekevät; yli 3 kuukautta työttömänä olleet alle 29-vuotiaat nuoret; mikro- ja pk-yritykset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

TYKE – työkyky keskiössä -hanke (7/2017–12/2020)

Parik-säätiön hallinnoiman hankkeen päätavoitteena on työikäisten toimintakyvyn vahvistaminen, jotta työssä jatkaminen tai siihen paluu mahdollistuu työntekijän ja työyhteisön aktiivisuutta kohottamalla sekä työn muotoilun ja mukauttamisen menetelmiä hyödyntämällä.

Kohderyhmät: Työelämässä mukana olevat työntekijät, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut laskua tai, joiden toimintakyky on vaarassa heikentyä uuden sairauden tai vamman takia. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös näiden työntekijöiden työyhteisöt.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

TYKEs – työkuntoa Keski-Karjalaan (8/2019–12/2021)

Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä on kehittää työterveyshuollon ja vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa pilottikokeiluilla haetaan näyttöä elintapaneuvonnan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Hankkeen toteuttaa Pohjois-Karjalan kansanterveys ry.

Kohderyhmät: Kohderyhmiä ovat Keski-Karjalan alueen työpaikkojen työntekijät/työterveyshuollon asiakkaat (kunnat, siun sote, mikroyritykset kohdennettuna maaseutuyrittäjiin). Kehittämistoimet voidaan kohdistaa esim. ikääntyviin työntekijöihin (yli 54 v.), joilla tuetaan työhyvinvointia työ- ja toimintakyvyn osalta.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia (8/2018–12/2020)

Hankkeessa etsitään nopeita ratkaisuja strategisen kehittämisen tueksi. Kohderyhmänä on pk- ja mikroyritykset, jotka eivät ole kokeneita kehittämistyössä. Näille yrityksille hanke tarjoaa uudenlaisen ja innostavan tavan viedä asioita eteenpäin. Yritysten kehittymistä tukee myös se, että ne oppivat analysoimaan omaa tilannettaan niin työhyvinvoinnin kuin tuottavuudenkin osalta. Myös suuret yritykset voivat osallistua hankkeeseen tukien verkostoyritystensä kehittymistä ja kehittyä itse samalla. Hankkeen toteuttaa Teknologiateollisuus ry.

Kohderyhmät: Varsinainen kohderyhmä on teknologiateollisuuden pk-yritykset, joilla on tuottavuus- tai työhyvinvointihaasteita. Kohderyhmään lukeutuvat sekä tuotannolliset että asiantuntijayritykset (esim. suunnittelu- ja konsultointialan sekä IT-alan yritykset). Yrityksissä kohderyhminä ovat johto, esimiehet ja muu henkilöstö, sillä koko henkilöstö osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja uuteen tapaan toimia. Lisäksi työterveyshuollon toimijat pyritään osallistamaan kehittämistyöhön.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työkykyinen – Työllistämishanke työelämään (1/2020–12/2021)

Hankkeen tavoitteena on erilaisin työllistämisen keinoin etsiä hankkeeseen ohjautuvien asiakkaiden kanssa yhdessä asiakkaan tarvetta ja tavoitetta vastaava polku Lahdessa ja ympäristökuntien (Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila) alueella. Hanke tarjoaa asiakkailleen työllistymiseen tarvittavan palveluohjauksen ja tuen. Yrityksiä kontaktoidaan ja niissä olevat työtehtävät tunnistetaan sekä pilkotaan yksittäisiksi toimeksiannoiksi. Hankkeen toteuttaja on Hyria säätiö.

Kohderyhmät: Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti osatyökykyiset TE-toimiston työnhakija-asiakkaat. Toissijaisesti hankkeeseen voivat ohjautua muut kokoaikaista työtä hakevat.

Rahoitus: Hämeen TE-toimisto/työllisyyspoliittinen hanke

 

Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan (8/2019–12/2021)

Hankkeen tavoitteena on 1) vahvistaa sote-alan yrittäjien työhyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalla, 2) lisätä työn fyysisten ja psykososiaalisten (ml. kognitiivisten ja eettisten) kuormitustekijöiden hallintaa, 3) edistää yrittäjien hyvää työkykyä ja työkyvyn lukutaitoa sekä 4) edistää hyvien ratkaisujen käyttöön ottoa etenkin alueen pienimmissä yrityksissä. Hankkeessa luodaan verkosto sote-yrittäjien tueksi Pohjois-Pohjanmaalla. Hanketta toteuttaa Työterveyslaitos.

Kohderyhmät: Sote-alan yrittäjät (hyvinvointi-, kuntoutus- ja hoiva-alan yrittäjät) sekä heidän henkilöstönsä Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi järjestöjen (yrittäjä- ja kansanterveysjärjestöt) toimijat ja jäsenet, yritysneuvonnan toimijat, työterveyshuollot sekä sote-alan ammattiin valmistavan koulutuksen tarjoavat yksiköt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (10/2014–10/2020)

Hankkeen tavoitteena on ensinnäkin turvata yritysten ja työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta lisäämällä kansainvälistä liikkuvuutta ja toiseksi edistää työnhakijoiden työnhakumahdollisuuksia EURES-palveluita kehittämällä Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen. Omalta osaltaan hanke edistää suomalaisten yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä vahvistamalla työyhteisöjen osaamista ja osaamisen hyödyntämistä. Hankkeen toteuttajana on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus.

Kohderyhmät: Kohderyhmään kuuluvat Suomessa toimivat yritykset ja työnantajat, joilla on kiinnostusta ja tarpeita osaavan työvoiman rekrytointiin sekä ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Myös yritykset ja työnantajat, joilla ei tällä hetkellä ole tarpeita, mutta joilla on kasvu- tai kansainvälistymissuunnitelmia, hyötyvät hankkeesta. EU-/ETA-maiden työnhakijat, jotka eivät löydä kotimaastaan työtä ja joiden osaamiselle on tarvetta Suomessa. Suomalaiset työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneita työskentelystä Euroopassa. Erityisenä kohderyhmänä nuoret työnhakijat sekä työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat, joiden osaamiselle on kysyntää Euroopassa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Täsmävalmennuksella työhön – Adapteri (1/2019–12/2021)

Kyseessä on kolmivuotinen kehittämishanke, jota hallinnoi Nuorten Ystävät. Hanke vastaa alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen keinoin. Lisäksi työelämään paluun tukemiseksi muodostetaan vapaaehtoisten tutoreiden verkosto tukemaan työnhakijoita urapolun pitkäaikaisessa rakentamisessa.

Kohderyhmät: Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, erityisesti pitkään työttömänä olleet. He ovat monimuotoinen kohderyhmä, joiden koulutustausta voi vaihdella peruskoulun/ammatillisen koulutuksen puutteesta ylempään korkeakoulututkintoon. Kokemusta työelämästä on usein, mutta se voi olla vanhentunutta tai työurassa voi olla taukoja. Myös terveydentilassa saattaa olla joitakin haasteita tai osaaminen puutteellista haetulle alalle.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työvoitto 2 – pätevänä työhön (3/2019–6/2021)

Hankkeessa kartoitetaan ja tunnistetaan kohderyhmään kuuluvan asiakkaan vahvuudet, hyödynnetään niitä ratkaisukeskeisesti ja tuodaan oikea-aikaisesti täsmäkoulutus työkokeilu- ja palkkatukivaiheisiin. Tähän vaiheeseen tarvitaan vahvemmin asiakaslähtöistä oppilaitosten, TE-toimiston, Kelan, sote-toimijoiden, kunnallisen työllisyyden hoidon sekä yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeessa juurretaan ja levitetään Työvoitto – voit olla pätevä työhön -hankkeessa kehitettyä kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamismallia; rakennetaan yhteisöllisen palvelumuotoilun keinoin uusia koulutuspalveluita työelämätarpeisiin ja hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia kohderyhmän osaamisen kehittämisen, työllistymisen ja rekrytoinnin tukena. Hankkeen toteuttaa Raahen koulutuskuntayhtymä.

Kohderyhmät: Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työttömät, koulutuksesta valmistuneet, koulutuksen keskeyttäneet ja opintojen loppuvaiheessa olevat, työttömyysuhan alaiset nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Kohderyhmää ovat myös oppilaitosten opettajat sekä yritykset ja järjestöt, joilla on työvoimapula tai työtehtäviä, jotka soveltuva opinnollistamiseen ja joissa tutkintoihin liittyvää osaamista voi näyttää (esim. tutkinnon osa).

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Valovoima (4/2018–12/2020)

Hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin hyödyntäen valo-valmennusmallia. Toimintamalli edistää erilaisten työllistymistä tukevien toimenpiteiden vaikuttavuutta, ja sen avulla tehostetaan henkilöiden eteenpäin ohjausta ammatilliseen koulutukseen ja kohti avoimia työmarkkinoita. Vahva yhteistyö etsivän nuorisotyön ja alueen oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa mahdollistaa koulupudokkaille opintojen loppuun saattamisen valo-valmennusmallia käyttäen. Hankkeen toteuttaa Valo-Valmennusyhdistys ry.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilla on puutteellinen koulutus tai jotka ovat pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömiä tai osatyökykyisiä. Kohderyhmään lukeutuvat myös ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet nuoret.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Vertaistaiteilijat (2018–2020)

Hanke tukee taiteilijoiden työelämätaitoja, etsii ja kehittää työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Tavoitteena on tuoda erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ja heidän taiteensa paremmin tunnetuksi perinteisen taidemaailman, taide- ja kulttuurijärjestöjen ja hallinnon rakenteiden piirissä. Hankkeesta vastaa Aula-työkotien Kannastusyhdistys kumppaneineen.

Kohderyhmät: Erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

VOIMA (9/2018–12/2020)

Päätavoitteena on kehittää monialaisen yhteistyön kautta matalan kynnyksen ohjausmalli aikuisten ja erityisesti ikääntyvien työttömien työnhakijoiden poluttamiseksi avoimille työmarkkinoille, jotta palveluiden käyttö olisi optimaalista ja oikea-aikaista. Tarkoituksena on luoda malli, joka on yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltu ja toteutettu ja joka tavoittaa hankkeen kohderyhmän eli henkilöasiakkaat ja työnantajat. Hankkeen päätoteuttaja on Salon kaupunki ja osatoteuttajina Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste.

Kohderyhmät: Hankkeen kohderyhmään kuuluvat salolaiset työhön tai koulutukseen suuntautuvat: 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat; 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat; ikääntyneet työnhakijat; heikot työnhakutaidot omaavat työnhakijat (esim. nuorisotakuun piirissä olevat). Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluu yhteistyökumppaneiden henkilöstö, joka toimii kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden parissa, kuten TE-toimiston henkilöstö, työnantajat ja kolmannen sektorin edustajat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Women To Work: maahan muuttaneiden naisten potentiaali työelämän käyttöön (3/2019–2/2021)

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimivia ja vaikuttavia malleja välittömän kohderyhmän (yli 30-vuotiaat TYP:n asiakkaat, maahan muuttaneet naiset, kieliryhmärajaus somali, arabia, venäjä, vähän tai ei ollenkaan koulutusta ja työhistoriaa) työelämäosallisuuden edistämiseksi. Keskeisin tavoite on ohjata välittömään kohderyhmään kuuluvia kohti työtä ja koulutusta. Tässä prosessissa keskeisellä sijalla on tiedon lisääminen suomalaisesta työelämästä, työelämän pelisäännöistä ja työnhakukäytännöistä. Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupungin TYP-palvelut.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon palveluissa asiakkaina olevat maahanmuuttajataustaiset naiset, joilla on vain vähän tai ollenkaan koulutus- tai työhistoriaa. Kieliryhmänä somalin-, venäjän- ja arabiankieliset. Kohderyhmiä ovat myös rekrytoivat työnantajat,

työllisyydenhoidon ohjaustyötä tekevät sekä muut maahanmuuttajataustaiset työnhakijanaiset, jotka osallistuvat hankkeen tilaisuuksiin.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Yhdessä työhyvinvointia – kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio ja Siilinjärvi) (5/2018–10/2020)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja ja levittää kokeilluista malleista saatuja tietoja kuntien välillä, kokeiluun osallistuvien sektoreiden välillä, kokeilun ulkopuolelle jäävien sektoreiden hyödyksi sekä kunnista ulospäin. Tavoitteena on myös tuottaa ratkaisumalli, kuinka työhyvinvoinnin uusia toimintamalleja ylläpidetään hankkeen jälkeisenä aikana ja kuinka työhyvinvoinnin hyvien käytänteiden levittämisestä huolehditaan yli palvelualuerajojen ja organisaatiorajojen. Hankkeen toteuttaa Kuopion kaupunki.

Kohderyhmät: Varsinaiset kohderyhmät ovat Kuopion ja Siilinjärven kuntien henkilöstö ja johdon edustajat erityisesti kokeiluihin valittavilla pilottisektoreilla.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 


Päättyneitä hankkeita

 

Ammattitaitoa yhdessä -hanke (3/2018–7/2020)

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja nuorten työpaikkaohjaamiseen. Tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen ja kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, mikä sujuvoittaa nuorten siirtymiä koulutuksesta työhön. Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ry. Osatoteuttajia ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Teollisuusliitto. Hankkeeseen osallistuu myös useita julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoja.

Kohderyhmät: Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työpaikkaohjaajat, työnantajien edustajat sekä oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto/Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos ja muut osatoteuttajat

 

Askelma-hanke (10/2016–12/2018)

Kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret, alle 25-vuotiaat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työuran suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeeseen sisältyi työpajatoimintaa. Hallinnoijana oli Mäntyharjun kunta.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret, alle 25-vuotiaat työnhakijat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa (6/2017–5/2020)

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden (pääasiassa 15–29-vuotiaiden) nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen parantaminen. Hanke kehittää nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä sekä siirtymistä työelämään. Hankkeessa vahvistetaan nuorten polkua välityömarkkinoilta koulutukseen ja työelämään. Hankkeen päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Otavan opisto.

Kohderyhmät: Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Etelä-Savossa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä syrjäseuduilla asuvat, palvelujen ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeen toinen varsinainen kohderyhmä ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Duunimentori (2014–2016)

Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin -hanke pyrki parantamaan erityisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten työllistymistä. Lihastautiliiton hankkeessa koulutettiin työnhakijoita, välitettiin tietoa työpaikoista sekä tuettiin yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan työnantajina.

Kohderyhmät: Vammaiset ja pitkäaikaissairaat nuoret. Yhdistykset ja järjestöt.

Rahoitus: Raha-automaattiyhdistys (RAY)

 

Elämää varten -hanke (6/2018–6/2020)

Kainuun Opisto Oy:n toteuttama hanke parantaa Kainuussa asuvien romanien työllistymistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja tutkintojen loppuun saattamista sekä kasvattaa romaniväestön omaa osallisuutta. Hanke pyrkii tavoittamaan 25 nuorta ja aikuista romania sekä 200 kainuulaista viranomaista ja työnantajaa. Tarkoituksena on vähentää ja puuttua ennakkoluuloihin, joita työnantajilla ja työyhteisöillä mahdollisesti on romaneita kohtaan. Lisäksi tuetaan myönteistä kuvaa romaneista kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Avoimen dialogin ja tiedon lisäämisen avulla ehkäistään syrjintää sekä kasvatetaan luottamusta romanien ja Kainuun alueen viranomaisten kesken.

Kohderyhmät: Varsinainen kohderyhmä on Kainuussa asuvat 15–65-vuotiaat romanit ja toimenpiteet on kohdennettu pääasiassa heille. Kohdennettuja toimenpiteitä on kohderyhmän sisällä huomioitu toiminnassa (esim. naiset, rikostaustaiset miehet jne.). Hankkeen aikana järjestetään ”Työllisyystreffit”, jonka kohderyhmänä romaneiden lisäksi ovat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat. Kohderyhmiä ovat myös Kainuun alueen oppilaitosten, TE-palveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Kainuun työvoimapulasta kärsivät yritykset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Go 4 Work! -rekrypalvelut (2015–2017)

Novago Yrityskehitys Oy:n Go 4 Work -hanke tarjosi tukea rekrytointiin sekä apua työllistymiseen. Tavoitteena oli saattaa yhteen Länsi-Uudenmaan alueen työvoimaa tarvitsevat yritykset sekä työttömät työnhakijat. Polku työllistymiseen voi koostua erilaisista toimenpiteistä, kuten työkokeilusta ja tukityöllistymisestä.

Kohderyhmät: Alle 30-vuotiaat sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät. Yli 54-vuotiaat olivat erityinen kohderyhmä heikossa työmarkkina-asemassa olevien joukossa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Hankinnoista duunia (Handu) (5/2015–10/2017)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman Hankinnoista duunia -yhteishankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla.

Kohderyhmät: Heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, yli 54-vuotiaat työttömät ja pitkäaikaistyöttömät, yritykset, jotka osallistuivat hankintasopimusten kilpailutuksiin, kuntien hankintayksiköiden, hankintayhtiöiden ja kuntien työllisyyspalveluiden henkilöstö.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä (2019)

Hankkeessa luotiin koulutuskokonaisuus, jonka tarkoituksena oli kasvattaa henkilöstön edustajien osaamista ja edellytyksiä toimia monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Tavoitteena oli lisätä yrityksissä toimivien henkilöstön edustajien osaamista niissä tilanteissa, joissa työntekijät tarvitsevat tukea ja apua työssä jatkamiseen jonkin vamman tai sairauden tmv. syyn takia. Koulutusaineisto on julkaistu Työn tukena -nimellä Vates-säätiön, hankkeen päätoteuttajan sivuilla. Kumppaneita olivat SAK ja Hyvinvointiala HALI.

Kohderyhmät: Työnantajat ja työpaikkojen henkilöstön edustajat, erityisesti luottamusmiehet ja -valtuutetut sekä työsuojeluvaltuutetut sekä HR-henkilöstö.

Rahoitus: Työsuojelurahasto

 

Hävikistä tutkintoon (3/2018–8/2019)

Invalidisäätiön ja From Waste to Taste -kiertotaloushankkeen koordinoima työllistymishanke toi ammatilliset opinnot osaksi työelämää. Hankkeen puitteissa voi suorittaa ravintola- ja catering-alan perustutkintoon kuuluvia tutkinnon osia keittiö- tai salitehtävissä. Tuettuna työ- ja oppimisympäristönä toimi hävikkiruokaravintola Loop, joka työllisti erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja maahanmuuttajia.

Kohderyhmät: Työ- ja opiskeluelämän ulkopuolelle eri syistä jääneet henkilöt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kehitysvammaiset ihmiset töihin – Syrjäytymisestä osallisuuteen (KIT) -projekti (2013–2016)

Kehitysvammaliiton vetämän projektin päätavoitteena oli ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön perustuva työhönvalmennuksen toimintamalli kehitysvammaisille henkilöille. Siten useammalla työtoiminnassa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä on paremmat mahdollisuudet työllistyä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset henkilöt.

Rahoitus: Raha-automaattiyhdistys (RAY)

 

KeKo – kehittämisen koordinaatiohanke (2017–2019)

KeKo oli kolmivuotinen Vates-säätiön hanke, joka kokosi alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttoi ja tuki näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena oli rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattoi palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. Hanke kokosi mm. toiminta-alueittain kehittämisrinkejä, jonka avulla verkostoiduttiin ja kehitettiin pitkäjänteistä työllisyystoimintaa.

Kohderyhmät: Järjestöt, säätiöt, kunnat ja TE-palvelut.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

KELPO – kehitysvammaisen polku työelämään -hanke (3/2016–6/2019)

KELPO-hankkeen tavoitteena oli edistää työkykyisten kehitysvammaisten pääsyä työsopimussuhteisesti työelämään. Hankkeessa kehitettiin työllistymistä edistäviä palveluprosesseja kuntayhtymien, TE-toimiston, järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. KELPO-hanketta toteutti Raudaskylän Kristillinen Opisto.

Kohderyhmät: Pääasiallinen kohderyhmä olivat työikäiset ja työkykyiset kehitysvammaiset ja heidän perheensä. Erityinen painopiste oli vasta ammatillisen tutkinnon suorittaneissa sekä alle 30-vuotiaissa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Kohtaanto 2018–2019 (1/2018–6/2020)

Hanke jatkaa Työtä ja osaamista Pielisen Karjalaan-hankkeen aloittamaa osaavan työvoiman saatavuuden parantamista. Tavoitteena on edistää yritysten osaavan työvoiman saatavuutta niin pitkäkestoisiin työsuhteisiin kuin myös lyhytkestoisiin, määräaikaisiin ja joskus nopeaa reagointia vaativiin työtilaisuuksiin. Lisäksi pyritään helpottamaan yritysten omistajanvaihdoksia ja rekrytointiprosessia ja koulutusten avulla nostamaan työnhakijoiden ja rekrytoitavien työntekijöiden osaamistasoa. Hanketoteuttaja on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat Nurmeksen ja Valtimon alueella olevat ja alueelle sijoittuvat yritykset; Nurmeksen ja Valtimon alueen palkansaajat ja työnhakijat; Nurmeksen ja Valtimon alueelta lähtöisin olevat vastavalmistuneet tai vielä opiskelemassa olevat nuoret.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kohti osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja: kehittämiskumppanuuksien rakentaminen (8/2015–7/2016)

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa ESR-hankkeessa rakennettiin vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

Kohderyhmät: Kumppanuusverkosto: TE-toimistot, KELA, kuntien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kuntoutuslaitokset, työnantajat, osatyökykyisten palveluja tuottavat toimijaverkostot, yhdistykset ja säätiöt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Kuntouttavan työn uudistaja -hanke (KUTU) (2017–2018)

Kuntoutussäätiön kokeileva kehittämishanke tutkii pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Mukaan etsittiin motivoituneita työttömiä, jotka haluavat tutkia tulevaisuuden suuntaa yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Tavoitteena oli selvittää pitkäaikaistyöttömien ja työnantajien uusia yhteistyömuotoja työelämässä.

Kohderyhmät: Yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, pääkaupunkiseutu

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Kuulolla työssä -kampanja (10/2017–6/2018)

Kampanja levitti tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla. Työsuojelurahaston tukeman kampanjan keskeinen osa oli Kuulolla työssä -sivusto, joka paneutui seuraaviin kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat osallistumista, miten työyhteisö huomioi huonokuuloisen, mitä työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä sekä miten vähentää meluisuutta.

Kohderyhmät: Huonokuuloiset työntekijät, työterveyshuollot ja työnantajat sekä työyhteisöt. Sivustoa voivat hyödyntää myös oppilaitokset ja eri kuntoutustahot. Kampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetusalalle, mutta siitä hyötyvät yleisemminkin kaikki.

Rahoitus: Työsuojelurahasto ja osa yhteistyökumppaneista

 

Luontoa elämään- hanke (2015–2017)

Lapin ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa luotiin uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja. Toiminnassa hyödynnettiin luontoympäristöä, puutarhaa sekä maatilan ja eläinten hoitoa.

Kohderyhmät: Alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen tai nuorille, jotka haluavat hyödyntää luonto-osaamistaan.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Kemijärven kaupunki, Sallan kunta, Eduro-säätiö ja Lapin ammattikorkeakoulu

 

Maali-hanke (4/2016–3/2019)

Hankkeessa oli tavoitteena vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuuden ja työelämävalmiuksien parantaminen matalan kynnyksen ohjauksella ja kohtaamispaikkatoiminnalla yli sukupolvi- ja kulttuurirajojen. Toteuttajana oli Helsingin Työttömät HeTy ry.

Kohderyhmät: Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ilman ikärajaa.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Matkalla työelämään (10/2017–3/2020)

Hankkeessa luodaan uusi ja kustannustehokas työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaava mentorointimalli kotivanhemmuuden tai terveydellisten syiden vuoksi pitkään poissa työmarkkinoilta olleille maahanmuuttajille. Vapaaehtoisten mentorien toimintana toteutettava mentorointimalli parantaa kohderyhmän työllistymistä, pääsyä koulutukseen tai ryhtymistä yrittäjäksi. Monisektoriseen yhteistyöhön pohjautuva mentorointimalli kehitetään yhdessä järjestötoimijoiden, työvoimaviranomaisten, kuntien sekä oppilaitosten kanssa. Hankkeen toteuttaa Väestöliitto ry.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen keskeyttäneet tai kotoutumiskoulutuksen jälkeen työmarkkinoiden ulkopuolella perhesyistä (hoitovapaa, ketjuttuneet vanhempainvapaat ja hoitovapaat) tai terveydellisistä syistä olleet maahanmuuttajat. Suurin osa kohderyhmästä on naisia.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Minä osaan – Osaamisen vahvistamisen ja kohtaannon kehittämishanke (8/2017–7/2020)

Kehittämishankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää suomalaisten sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä sekä vastata yhteiskunnalliseen työvoimapoliittiseen muutokseen kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja. Tavoitteena on löytää, kehittää ja testata uudenlaisia ja vaikuttavuudeltaan osuvampia lähestymistapoja työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen etenkin osaamisen vahvistamisen näkökulmasta sekä tuottaa erilaisia toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia integroivia ja synergiaetua hakevia malleja. Hankkeen toteuttaa Koulutusavain Oy.

Kohderyhmät: Hankkeen varsinaisia (välittömiä) kohderyhmiä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. maahanmuuttajat, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät), joilla on mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin; yksityishenkilöt (työlliset, työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset), jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan vapaaehtoiseen koulutukseen ja työskentelyyn työttömien työnhakijoiden rinnalla kulkijoina; alueella toimivat yritykset (etenkin pk-yritykset) ja muut työorganisaatiot sekä työllistämisen edistämisen parissa työskentelevät organisaatiot.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Nuorten VertaisVerstas (2014–2017)

Nuorten VertaisVerstas -hankkeessa kehitettiin tuellinen toimintamalli nuorille työpajan nivelvaiheisiin. Toiminta jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnassa tarjotaan yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä vertaistoimintaa.

Kohderyhmät: Nuoret Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston toimialueilla.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)/Raha-automaattiyhdistys (RAY)

 

Ohjaamo Helsinki (2015–2018)

Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka 15–29-vuotiaille nuorille. Se tarjoaa erityisesti ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille yksilöllistä tukea sekä kattavat ja helposti saavutettavat koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelut. Ohjaamo Helsingin toiminta alkoi Euroopan sosiaalirahaston tukemana hankkeena, jonka ensimmäinen hankekausi kesti 28.2.2018 asti. Tällä hetkellä Ohjaamo Helsinki jatkaa toimintaansa Helsingin kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston palveluna, joka on vakiintumassa osaksi helsinkiläisten nuorten elämää.

Kohderyhmät: 15–29-vuotiaat nuoret.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

OPTY – Opitaan työhön yhdessä (3/2018–2/2020)

Hankkeessa kehitettiin eri toimijoiden välistä yhteistyömallia siten, että palveluita yhdistettiin ja muotoiltiin joustavimmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Tavoitteena oli myös kehittää työhönvalmennusmalli yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Toteuttajia olivat Invalidisäätiö (hankkeen koordinaattori) sekä Vates-säätiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Kehitysvammaliitto.

Kohderyhmät: Opetus- ja ohjaushenkilöstö, työvalmentajat ja työelämän edustajat, kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa työskentelevät organisaatiot ja niiden henkilöstö sekä viranomaiset sekä työyhteisöt ja organisaatiot, joilla on valmius tarjota työssäoppimis- tai työpaikkoja osatyökykyisille.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Osaaminen virtaa Jokilaaksoissa – oppimista ja osaamista työelämässä (3/2017–8/2020)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen menetelmiä sekä toimintamalleja työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja opetuksessa. Nykytilanteessa tarvitaan uudenlaisia yhteistyösopimuksia, joissa on otettu huomioon koulutussopimukset ja työllistymispolut. Uudenlaisilla ratkaisuilla kehitetään toimijoiden vastavuoroista yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään työpaikkaohjaajille sekä oppilaitosten henkilöstölle uutta pedagogista toimintamallia. Hankkeen toteuttaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Kohderyhmät: Varsinaisia kohderyhmiä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö (opinto-ohjaajat, uraneuvojat, ohjauspalvelujen asiantuntijat) sekä työpaikkaohjaajat ja muut elinkeinoelämän edustajat (työssä olevat/ yrittäjät). Elinkeinoelämän edustajia hankkeen kohderyhmässä ovat julkisten organisaatioiden toimijat ja yritysten edustajat. Hanke toteutetaan matkailu- ja ravitsemis- ja talousaloilla, tekniikan aloilla, luonnonvara-, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinto-, luonnontieteiden- ja kulttuurialoilla sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Osallisuutta osuuskunnista (5/2015–4/2018)

Osallisuutta osuuskunnista -hanketta hallinnoi Kiipulasäätiö, osatoteuttajia olivat Aspa-säätiö, Mielenterveyden keskusliitto sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. ESR-hankkeen tavoitteena oli kehittää osuuskuntatoimintaa etenkin kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta haluttiin kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua sekä mahdollisuuden työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen.

Kohderyhmät: Erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyiset asiakkaat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Palkkaa mut -hanke (2017–2018)

Kaksivuotisessa hankkeessa edistettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Palkkaa mut -hankkeessa levitettiin Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) -projektissa toimivaksi todettuja työhönvalmennuksen ja vertaisryhmätoiminnan toimintatapoja valtakunnallisesti.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset ihmiset.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Pallo Hallussa (8/2017–7/2020)

Tavoitteena on jalkapallon ja liikunnan kautta saada nuoret paikalle opinto-, työllisyys- ja rekryinfotilaisuuksiin. Osallistujaryhmään kuuluu kerrallaan 20–25 työelämän ulkopuolella tai työttömänä olevaa nuorta, joille etsitään hankkeen kautta työ- tai opiskelupaikkaa. Hankkeen toteuttaja on Tervarit Juniorit ry yhteistyökumppaneinaan TE-palvelut, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattiopisto, paikallinen yrityselämä, Suomen Palloliitto ja Maahanmuuttovirasto. Lisäksi tehdään yhteistyötä korkeakoulujen, Oulun Erotuomarikerhon ja paikallisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä -seurojen kanssa. Koulutuksissa kerrotaan oppilaitoksista, työ-, kokeilu- tai harjoittelupaikoista yrityksissä ja yhteisöissä, työnhausta ja muusta itsensä kehittämisestä. Lisäksi tarjotaan mm. työllistymistä edistäviä kursseja, valmentaja- ja erotuomarikoulutuksia ja osa-aikaisia työtehtäviä Tervarit Juniorit ry:ssä.

Kohderyhmät: Pääkohderyhmä on oululaiset 17–30-vuotiaat nuoret, jotka ovat hankkeen alkaessa työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella. Myös hieman vanhemmat voivat osallistua, jos heillä on intoa ja motivaatiota tulla hankkeeseen mukaan. Yhtenä ryhmänä mukaan tulee maahanmuuttajat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

PARTEX-paja (4/2016–3/2019)

Tavoitteena oli mahdollistaa polkuja kuntouttavasta työtoiminnasta opintoihin ja työhön. Hankkeen toimijoita olivat Työn Vuoksi, IntoPajat ja Saimia. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Kohderyhmät: 17–64-vuotiaat Imatran seutukunnalla asuvat työttömät työnhakijat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti (4/2015–3/2018)

Usean toimijan (mm. Rauman, Salon ja Turun kaupungit, Vates-säätiö) PARTY-hankekokonaisuudessa (ESR) oli tavoitteena vakiinnuttaa ja jatkokehittää valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Hankkeessa kehitettiin kuntoutuskoordinaatiota, ohjausosaamista sekä sosiaalista, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Aikuisten työ- ja valmennuspajoja ja ryhmätoimintaa uudistamalla luotiin uusia toimintamalleja ja työkaluja TYP-toiminnan tueksi.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, osatyökykyiset ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat. Lisäksi esim. kuntoutustuen saajat, eläkkeen lepäämään jättävät tai eläkkeellä olevat sosiaaliseen työtoimintaan osallistuvat henkilöt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Polkuja työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tuki (2015–2018)

Kuntoutussäätiön TEMPO-hankkeen tavoitteena oli tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeessa pilotoitiin myös työkykykoordinaattorin työtä ja tutkittiin sen sijoittumista osaksi osatyökykyisten palveluohjautumisen verkostoa.

Kohderyhmät: Viimeisen vuoden aikana työttömäksi joutuneet työnhakijat, joilla on pitkäaikaissairauksia tai työrajoitteita sekä nuoret työttömät, joilla puutteelliset työelämävalmiudet.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Polku X (10/2015–11/2017)

Polku X -hankkeessa etsittiin tamperelaisille ja naapurikunnissa asuville nuorille reittejä kohti koulutusta tai työtä. ESR-rahoitteinen hanke tarjosi nuorille valmennusta, jossa pohdittiin yhdessä suuntaa työelämässä tai alanvalintaa. Käytännön keinona hyödynnettiin muun muassa työkokeilua, jossa nuori pääsi kokeilemaan mietinnässä olevaa alaa. Hankkeen toteuttivat Martinus-säätiö ja Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Yhteistyöverkostoon kuului paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmät: Hankkeeseen voivat osallistua 17─29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työttömiä tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolella.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Potkuri-hanke (3/2018–4/2020)

Hanke pyrkii kehittämistoimenpiteillään kohottamaan pitkäaikaistyöttömien osaamistasoa. Tavoitteena on kehittää nykytilannetta, jossa ohjauksen ja asiakkaan tarpeen välille muodostuu kohtaanto-ongelma. Kehittämisyhteistyö toimijaverkostossa tähtää monialaisen palvelukentän hahmottamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä yhteisen käsityksen muodostamiseen tarjolla olevista palveluista ja palveluketjun puuttuvista osista. Hanketoteuttaja on Edukai Oy.

Kohderyhmät: Varsinaiseen kohderyhmään lukeutuvat työttömät työnhakijat, jotka ovat erityisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Heillä ei ole henkilökohtaisia valmiuksia eikä aktiivista otetta hakeutua omatoimisesti koulutukseen eikä työhön. Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös pitkäaikaistyöttömien parissa työskentelevä toimijaverkosto, joka koostuu työnantajista ja järjestöistä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Rekrystä toimeen (1/2018–6/2020)

Luomalla 17–29-vuotiaille nuorille edellytyksiä vahvistaa työelämän- ja työnhakutaitojaan voidaan vaikuttaa heidän työllistymiseensä tulevaisuudessa. Samalla ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä. Kohtauttamalla nuoria ja työnantajia lisätään keskustelua ja ymmärrystä nuorten ja työnantajien kesken. Tällöin voidaan edistää myös nuorten yrittäjyyttä ja eläköityvien yrittäjien jatkajan löytämistä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella. Hankeaikana luodaan erityisesti pk-yrityksille ja pienyrittäjille tarkoitettu rekrytoinnin manuaali ja nuorelle työntekijälle tarkoitettu perehdytysopas. Hankkeen toteuttaa Kouvola Innovation Oy.

Kohderyhmät: Kaikki Kouvolan seudun pienet ja pk-yritykset. Nuoret (17–29-vuotiaat) työnhakijat ja toisen asteen oppilaitoksista valmistuvat opiskelijat, joilta puuttuu työelämätaitoja ja jotka eivät kykene markkinoimaan omaa osaamistaan. Osa Kouvola Innovation Oy:n henkilökuntaa. Heidät koulutetaan jalkauttamaan ja markkinoimaan hankkeessa valmistuvia Rekrytoinnin manuaalia ja perehdytysopasta.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Rekrytoimalla hyvinvointia (9/2017–12/2019)

Novago Yrityskehitys Oy:n hankkeessa etsittiin työpaikkoja ja työntekijöitä. Hanke oli jatkoa Go 4 Work! -työllisyyshankkeelle. Yritykset saivat räätälöityä neuvontaa työntekijöiden hakuun, valintaan sekä työsopimuksiin liittyen. Työnhakijat saivat neuvoja työnhaussa ja lyhytkoulutuksissa. Työsuhteita järjestettiin siten, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Kohderyhmät: Kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat, ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät, sekä ne työttömät, joiden työttömyys johtui rakenteellisista syistä, mutta jotka olivat valmiit siirtymään työllistäville aloille. Lisäksi kohderyhmänä olivat pienyrittäjät, joilla oli rekrytointitarpeita, mutta ei rekrytointiosaamista.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) (4/2015–12/2018)

SOSKU-hankkeen tavoitteena oli työelämän ulkopuolella ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Hankkeessa kehitettiin valtakunnallisia toimintamalleja, joita tuettiin tutkimuksella ja koulutuksella. Hankkeeseen sisältyi yhteensä 12 osahanketta. Koordinoivana tahona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kohderyhmät: Välittömiä, varsinaisia kohderyhmiä olivat aikuissosiaalityön asiakkaat; pitkäaikaistyöttömät ja ikääntyneet työttömät; päihde- ja mielenterveyskuntoutujat; vapautuvat vangit; kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja osatyökykyiset henkilöt; sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle jäävät ryhmät/väliinputoajat, joita ei ole pystytty tavoittamaan tai jotka eivät kiinnity palveluihin sekä nuoret työttömät ja sosiaalityön asiakkaat.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Taidoista työpoluiksi -hanke (2013–2017)

Rinnekoti-Säätiön toteuttamassa Taidoista työpoluiksi -hankkeessa edistettiin kehitysvammaisten työllistymistä, ja nostettiin esiin kehitysvammaisten työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Hankkeessa luotiin myös toimintamalleja näiden esteiden voittamiseksi.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset. Vuosina 2016–20117 erityisenä kohderyhmänä nuoret pakolaiset.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

TALLI-hanke (2015–2017)

Puustellin Tuki ry:n toteuttaman TALLI-hankkeen päämääränä oli työllistää lievästi kehitysvammaisia henkilöitä työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksen kautta sekä luoda monistettava toimintamalli vastaavan työllistämismenetelmän käyttöön myös muualla Suomessa.

Kohderyhmät: Lievästi kehitysvammaiset nuoret.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Tarinoista voimaa -verkkopalveluhanke (8/2016–2/2019)

Hanke pyrki parantamaan vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan vammaisten ihmisten työssäkäyntiin ja työllistymiseen liittyviin stereotyyppisiin ennakkoasenteisiin tuomalla esiin erilaisia työhön sijoittumisen vaihtoehtoja. Toteuttajia olivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Kynnys ry, Invalidiliitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu, mukana oli useita kumppaneita. Hankkeessa luotiin nettisivusto Esteettä töihin.

Kohderyhmät: Vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat koulutus- ja uravalintoja pohtivat opiskelijat perus- ja toisen asteen koulutuksessa sekä korkeakoulussa, perus- ja toisen asteen sekä korkeakoulujen opinto-ohjaajat, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten vanhemmat sekä alan vaihtoa suunnittelevat vammaiset ihmiset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Tartu hetkeen (2017–2019)

Kehittämishanke liittyi työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen. Tavoitteena oli yhdistää mielenterveys- ja päihdetyö sekä erilaiset työtoiminnot osaksi asiakkaan arkea. Hankkeesta vastasivat Porin Sininauha ja Rauman seudun katulähetys.

Kohderyhmät: Mm. pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ja henkilöt, joiden toimintakyvyssä on rajoitteita.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

The Nice Work Project (9/2017–8/2020)

Hanke edistää työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten työllisyyttä välittömästi ja välillisesti. Hankkeessa luodaan yritysyhteistyötä sekä työtoimintaa, joka tähtää kohderyhmän työllistymiseen erityisesti avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa kehitetään hakijaorganisaation ja yhteistyötyritysten kanssa uusia työllistämispolkuja ja hyödynnetään työkokeilu-, oppisopimus- ja palkkatukitoimenpiteitä. Toteuttajana on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Kohderyhmät: Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat kotoutumisvaiheen ylittäneet, pitkään työmarkkinoilta poissa olleet maahanmuuttajanaiset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Tiedolla vaikuttaminen (2015–2017)

Vates-säätiön toteuttama hanke toimitti ja levitti osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä. Hankkeessa järjestettiin koulutusta, seminaareja ja verkostotapaamisia sekä kirjoitettiin artikkeleita, koordinoitiin esitteitä ja toimitettiin mm. työelämän esteettömyyden tietopakettia. Hanke keräsi ja välitti aihealueesta juttuvinkkejä ja tarinoita.

Kohderyhmät: Työnantajat, työhönvalmentajat, kuntapäättäjät ja työmarkkinoilla olevat tai sinne pyrkivät vammaiset, pitkäaikaissairaat ja osatyökykyiset henkilöt.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Toimintaa, työtä ja ohjausta (2016–2018)

Rauman Seudun Työnhakijat ry:n toteuttama hanke tuki työllistymistä mm. ryhmävalmennuksella, työnhakuneuvonnalla, JobRingillä ja tarjoamalla työtä yhdistyksessä.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, heikossa työmarkkina-asemassa olevat raumalaiset sekä maahanmuuttajat paikkakunnalla.

Rahoitus: Satakunnan TE-toimisto/työllisyyspoliittinen hanke

 

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! (1/2018–3/2020)

Hankkeessa pilotoidaan yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen, Vantaan kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston ja Kiipulan ammattiopiston kanssa kumppanuusmallia, jolla tähdätään pitkään maassa olleiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen. Varsinaisten hanketoteuttajien lisäksi mukana hankkeessa on laaja yhteistyöverkosto.

Kohderyhmät: Ensisijainen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen käyneet, pitkään maassa olleet työttömät maahanmuuttajat, joista suurin osa on TE-toimiston asiakkaita. Toisena kohderyhmänä ovat muut järjestöjen asiakkaat, jotka ovat olleet pitkään Suomessa. Kohderyhmänä ovat etenkin venäjänkieliset, somalinkieliset ja arabiankieliset asiakkaat mukana olevien järjestöjen perusteella. Jokainen järjestö on kuitenkin avoin myös muunkielisille asiakkaille, joten kielirajausta ei periaatteessa tehdä. Kohderyhmänä ovat aikuiset, yli 25-vuotiaat maahanmuuttajat, mutta tarvittaessa palvelua tarjotaan myös nuorille ja ohjataan heitä eteenpäin nuorille kohdennettuihin palveluihin.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

TUKEVA-hanke (2016–2018)

Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry:n hankkeen asiakkaat työllistyivät työkokeiluna vähävaraisille vanhuksille suunnattuun maksuttomaan kotityöpalvelutoimintaan. Toiminta sisälsi mm. seurustelua, kauppa-apua ja pientä siivoustyötä. Työntekijöitä autettiin työ- ja opiskelupaikkojen haussa ja työnhakudokumenttien teossa. Toimintaa oli Helsingin Malmilla ja lähialueilla.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat.

Rahoitus: Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin kaupunki

 

Työelämän tuoreet tuulet -hanke (2016–2018)

Hankkeen tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön kehittämällä tukimalli, joka helpottaa rekrytointiprosessia. Aula-työkotien Kannatusyhdistyksen hankkeessa levitettiin työnantajille tietoa kehitysvammaisten henkilöiden palkkaamisesta.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset työnhakijat, työnantajat.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Työetsivä-hanke (1/2016–12/2018)

Nuorten Ystävät ry:n toteuttaman kolmivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten kokonaisvaltaista työelämäosallisuutta Oulun seudulla. Hankkeen päämääränä oli tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti ja pienin askelin edeten omalla polullaan kohti mielekästä jatkopolkua.

Kohderyhmät: 18–65-vuotiaat TE-toimiston asiakkaat, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa (1/2013–12/2014)

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia toimintamalleja Green Care -menetelmiä hyödyntämällä. Hankkeessa olivat mukana Forssan kaupunki, Mäntsälän kunta, Sipoon kunta ja Sininauhaliitto ry. Hanketta hallinnoi, koordinoi ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kohderyhmät: Työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot. Asiakaskohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajatoiminnan avulla Lieksassa -hanke (1/2015–12/2016)

Hankkeen tavoitteena oli perustaa aikuisille suunnattu työpaja Lieksaan aktivoimaan ja tehostamaan moniammatillisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden etenemistä työllistymispolulla kohti avoimia työmarkkinoita. Lieksan kaupungin hankkeen kohderyhmänä olivat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat, tukea tarvitsevat ja pitkään työttömänä olleet henkilöt.

Kohderyhmät: Työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat kaiken ikäiset, erityisesti pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi nuoret, jotka tarvitsevat työpajatoimintaa tukena kohti työllisyyttä.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (4/2017–3/2020)

Hankkeen tavoitteena on varmistaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja varmistaa, että SOTE-muutoksessa rakentuu toimiva työikäisten terveydenhuolto, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Edellytyksenä on työterveyshuollon, muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen toimiva ja sujuva yhteistyö työikäisten parhaaksi ja työpaikkojen tukena. Hanketta toteuttaa Työterveyslaitos.

Kohderyhmät: Varsinaisena kohderyhmänä ovat SOTE-toimijat, työterveyshuollon toimijat ja kuntoutustoimijat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat SOTE-valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuvat tahot ja työterveysyksiköiden asiakasorganisaatiot.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Työn raivaajat -kampanja (8/2017–12/2018)

Ammattiopisto Luovin haastekampanjan tavoitteena oli lisätä työnantajien ja yritysten tietoisuutta tukea tarvitsevista tekijöistä – erilaisista osaajista – ja edistää heidän työllistymistään. Kampanjalla tehtiin erilaisia osaajia näkyviksi ja etsittiin työpaikalla oppimisen paikkoja ja uusia mahdollisuuksia työllistymiseen.

Kohderyhmät: Työnantajat ja kuka tahansa, joka haluaa kannustaa työnantajia työn raivaajiksi.

Rahoitus: Ammattiopisto Luovi

 

Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) -hanke (2/2012–12/2014)

Hankkeen päätavoitteena oli saada työpaikat työkyvyn tukijoiksi ja osatyökykyiset jatkamaan työuraansa kehittämällä kunnallisten työterveyshuoltojen ja muiden toimijoiden yhteistyötä työkyvyn tukemisessa. JAMIT-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Osatyökykyiset työssä hankkeen kanssa työkykykoordinaattorikoulutuksen malli. Hanketta toteuttIvat Kuntoutussäätiö, Avire Oy, Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Härmän Kuntokeskus. Yhteistyössä oLIvat mukana kunnalliset työterveyshuollot, kuntoutuspalveluiden tuottajat ja yrittäjät.

Kohderyhmät: yhteistyötä tekevien kunnallisten työterveyshuoltojen asiakkaat (pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstö (metalli- ja hoiva-alat); kuntasektorin henkilöstö (hoiva-ala); osatyökykyiset; nuoret työntekijät)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö

 

Vahti-hanke (2016–2018)

Hankkeen päätavoitteena oli luoda Vahti-palvelu, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta työnhaussa ja työllisyyspalveluissa. Vahti edistää vammaisten, osatyökykyisten ja neuropsykiatrisen oireyhtymän nuorten työllistymistä sekä tukee työnantajia, työllistämisen asiantuntijoita ja (nuorille suunnattujen) Ohjaamojen toimintaa. Hankkeessa toimii Vamlas kumppaneineen.

Kohderyhmät: Vammaiset, osatyökykyiset ja neuropsykiatrisen oireyhtymän nuoret.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen (9/2017–4/2020)

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen sekä suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta edistetään pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusneuvontaa, uraohjausta ja toiminnallisia pilottiryhmiä eri aiheista (esim. kieliryhmät, oppimisvalmiusryhmät) ja yhdistetään näihin kielituettua koulutuskokeilua tai työkokeilua pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien saamiseksi koulutukseen ja työelämään. Hankkeen toteuttaja on Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Kohderyhmät: Maahanmuuttajat, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset, koska he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta, kotoutumiskoulutus on jäänyt kesken tai kotoutumiskoulutusta ei ole suoritettu lainkaan esim. perhevapaiden vuoksi. Hankkeen toimenpiteisiin otetaan mukaan asiakkaita, joilla on edellytykset työllistyä tai hakeutua koulutukseen hankkeen toimenpiteiden seurauksena.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Vamos – Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu (9/2017–3/2020)

Hanke edistää koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten työllisyyttä välittömästi ja välillisesti. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu, johon pääsee oma-aloitteisesti tai yhteistyökumppanien ohjaamana. Hanketta toteuttaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Kohderyhmät: Välittömänä kohderyhmänä ovat nuoret, jotka eivät ole kiinnittyneet opiskeluun tai työelämään, mutta joilla on realistiset mahdollisuudet siirtyä avoimille työmarkkinoille tai aloittaa opiskelu suhteellisen nopeasti hankkeen antaman tuen turvin.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Vankeusaika mahdollisuutena (10/2016–12/2019)

Pitkän aikavälin tavoitteena hankkeessa oli edistää vankeuteen tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja työllistymiseen. Koordinaattorina toimi Rikosseuraamuslaitos, ja muuiksi toimijoiksi valikoituivat ViaDia ry., Helsingin Diakonissalaitos, Vamos-palvelut, THL/Vankiterveydenhuolto ja Kuntoutussäätiö.

Kohderyhmät: Rikostaustaiset henkilöt.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke (2016)

Hankkeen tuloksena syntyi yhteenveto vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä estävistä ja mahdollistavista tekijöistä, suositeltava ja vaihtoehtoinen toimintamalli vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiseen Suomessa sekä toimenpidesuunnitelmat toimintamallien käyttöönottoon. Hankkeen toteuttivat NHG Group Oy, Vates-säätiö ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Kohderyhmät: Henkilöt, joilla on liikunta-, näkö- tai kuulovamma tai kommunikaatiohäiriö.

Rahoitus: Valtioneuvosto VN TEAS

 

Välitin-välittäjäorganisaatiohanke (3/2018–8/2020)

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttaman Välitin-hankekokonaisuuden päätavoite on työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen, erityistavoitteenaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hallinnoivan Välitin-hankkeen ja kuuden osahankkeen yhteisen teeman tavoite on kestävä kehitys työllistämisessä ja yritysyhteistyössä. Teema kulkee mukana niin Välitin-hankkeen kuin osahankkeidenkin toiminnoissa.

Kohderyhmät: Varsinaista kohderyhmää ovat Välitin-kokonaisuus (osahankkeiden toteuttajat ja osahankehenkilöstö (työllistämistoiminnan/kehittämistyön kohteena) ja osahankkeiden kohderyhmä/osallistuvat asiakkaat (osahankkeiden tekemän kehittämistyön kohteina)). Osahankkeiden varsinaista kohderyhmää ovat mukana olevat asiakkaat, työttömät työnhakijat ja työttömyysuhan alaiset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Yes We Can -hanke (2016–2017)

Päätavoitteena oli vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina. Tätä tavoiteltiin uudistamalla päivä- ja työtoimintaa valmennuksellisempaan suuntaan ja vahvistamalla kehitysvammaisten työhönvalmennusta Etelä-Karjalan alueella. Hankkeessa luotiin mm. kehitysvammaisten työhönvalmennusmalli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille, selvitettiin osatyökykyisten osuuskunnan perustamismahdollisuuksia ja lisättiin työllistyvien kehitysvammaisten osaamista vastaamaan työelämän tarpeita.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset ihmiset.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto

 

Yritystä!-hanke (2016–2019)

Invalidiliiton hallinnoimassa hankkeessa edistettiin vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yrittäjyyttä ja yrittäjinä toimivien vammaisten henkilöiden hyvinvointia mm. verkostoitumisen kautta sekä annettiin ohjeistusta uusien yritysten perustamisessa.

Kohderyhmät: Eri tavoin vammaiset tai osatyökykyiset henkilöt.

Rahoitus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 


Sisältö päivitetty 11.09.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons