Suoraan sisältöön

Hankkeet ja projektit

Keinoja osatyökykyisten tukemiseksi kehitetään myös erilaisissa hankkeissa ympäri Suomea. Seuraavaan listaukseen on kerätty parhaillaan toimivia hankkeita.


Jos olet itse mukana hankkeessa tai tiedät hankkeesta, jonka olisi hyvä olla mukana verkkopalvelussamme, ota yhteyttä.

Käynnissä olevia hankkeita

Askelma-hanke 2016-2018
Hanke on suunnattu niille, joiden tavoite on työelämässä tai kouluttautumisessa. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työuran suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeeseen kuuluu työpajatoimintaa. Hallinnoijana Mäntyharjun kunta.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, osittain työkykyiset ja vaikeammin työllistyvät työnhakijat sekä nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat.

 

Kehitysvammaisen polku työelämään (KELPO) 2016-2019
KELPO-hankkeen tavoitteena on edistää työkykyisten kehitysvammaisten pääsyä työsopimussuhteisesti työelämään. Hankkeella kehitetään työllistymistä edistäviä palveluprosesseja kuntayhtymien, te-toimiston, järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. KELPO on Raudaskylän Kristillisen Opiston hanke.

Kohderyhmät: Pääasiallinen kohderyhmä ovat työikäiset ja työkykyiset kehitysvammaiset ja heidän perheensä. Erityinen painopiste on vasta ammatillisen tutkinnon suorittaneissa sekä alle 30-vuotiaissa.

 

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke 2017-2019
KeKo on kolmivuotinen Vates-säätiön hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. KeKo-hanke tulee mm. kokoamaan toiminta-alueittain kehittämisrinkejä, jonka avulla verkostoidutaan ja kehitetään pitkäjänteistä työllisyystoimintaa. Hanketta rahoittaa STEA.

Kohderyhmät: Järjestöt, säätiön, kunnat ja TE-palvelut.

 

Kohtaamispaikka Kipinä 2016 – 2018
Mikkelin Työttömät ry:n työttömien matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja kohtaamispaikkatoiminnan käynnistäminen Mikkelissä, joka tarjoaa mm. terveyspalveluita.

Kohderyhmät: pitkäaikaistyöttömät, toistuvasti työttömänä olleet ja vaikeasti työllistyvät.

 

Kohti osatyökykyisen työlllistymisen palvelumalleja
Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

Kohderyhmät: Kumppanuusverkosto: TE-toimistot, KELA, kuntien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kuntoutuslaitokset, työnantajat, osatyökykyisten palveluja tuottavat toimijaverkostot, yhdistykset ja säätiöt.

 

Kuntouttavan työn uudistaja -hanke (KUTU) 2017-2018

Kuntoutussäätiön kokeileva kehittämishanke tutkii pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Hanketta rahoittaa STEA. Etsimme mukaan motivoituneita työttömiä, jotka haluvat tutkia tulevaisuuden suuntaa yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Tavoitteena on selvittää pitkäaikaistyöttömien ja työnantajien uusia yhteistyömuotoja työelämässä.

Kohderyhmä: Yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, pääkaupunkiseutu

 

Kuulolla työssä –kampanja (2017-2018)

Kampanja levittää tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.  Kampanjan keskeinen osa on Kuulolla työssä -sivusto, joka paneutuu seuraaviin kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat osallistumista, miten työyhteisö huomioi huonokuuloisen, mitä työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä sekä miten vähentää meluisuutta.

Kohderyhmät: Huonokuuloiset työntekijät, työterveyshuollot ja työnantajat sekä työyhteisöt.  Sivustoa voivat hyödyntää myös oppilaitokset ja eri kuntoutustahot. Kampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetusalalle, mutta siitä hyötyvät yleisemminkin kaikki.

 

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)
Naturunderstödd Rehabiliterin -mallin kehittäminen mielenterveyspotilaiden kuntouttamiseksi maatilaympäristössä tavoitteena työelämään paluu. Kuntoutuksella täydennetään sairaalahoitoa.

Kohderyhmä: ihmisille, jotka ovat esim. sairasloman jälkeen palaamassa työelämään.

 

Maali 2016-2018
Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuuden ja työelämävalmiuksien parantaminen matalan kynnyksen ohjauksella ja kohtaamispaikkatoiminnalla yli sukupolvi- ja kulttuurirajojen. Toimijana Helsingin Seudun Työttömät ry.

Kohderyhmät:  Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ilman ikärajaa.

 

Ohjaamo Helsinki 2015-2018
Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka 15-29-vuotiaille nuorille. Se tarjoaa erityisesti ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille yksilöllistä tukea sekä kattavat ja helposti saavutettavat koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelut. Ohjaamoja toimii kaikkiaan yli 30 ympäri Suomea ja niitä koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus. Ohjaamot listana ESR-hanketietokannassa

Kohderyhmät: 15-29-vuotiaat nuoret.

 

Oikeisiin töihin!
Vahvistetaan työkokeilussa tai palkkatuella työskentelevien henkilöiden jatkopolutusta. Järjestäjänä Iiris Pro / Hgin ja Uudenmaan Näkövammaiset.

Kohderyhmä: Näkövammaiset työikäiset henkilöt.

 

Olkkari 2016 – 2018
Työttömäksi jäävien henkilöiden työelämäosallisuuden tehostamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja kohtaamispaikkatoiminnalla. Lohjan Seudun Työttömät ry.

Kohderyhmät: Henkilöt, jotka haluavat löytää keinoja edistää itsensä tai läheistensä mielen hyvinvointia ja ehkäistä päihteistä aiheutuvia haittoja. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsineet sekä heidän omaisensa. Ammattilaiset ja opiskelijat, jotka haluavat uusia työvälineitä ja ymmärrystä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

 

Osallisuutta osuuskunnista 2015-2018
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen päätoteuttaja on Kiipula ja hankkeen tavoitteena on kehittää osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta halutaan kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuden työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen.

Kohderyhmät: Erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyiset asiakkaat.

 

Palkkaa mut
STEAn rahoittama kaksivuotinen projekti, jossa edistetään kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Palkkaa mut -projektissa levitetään Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) -projektissa toimivaksi todettuja työhönvalmennuksen ja vertaisryhmätoiminnan toimintatapoja valtakunnallisesti.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset ihmiset.

 

Partex-paja 2016-2018
Tavoite on mahdollistaa polkuja kuntouttavasta työtoiminnasta opintoihin ja työhön. Työn Vuoksi, IntoPajat ja Saimia ovat hankkeen toimijoita.

Kohderyhmät: 17-64-vuotiaat Imatran seutukunnalla asuvat työttömät työnhakijat.

 

PARTY-hankekokonaisuus
Usean toimijan (mm. Rauman, Salon ja Turun kaupungit, Vates-säätiö) PARTY-hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Hankkeessa kehitetään kuntoutuskoordinaatiota, ohjausosaamista sekä sosiaalista, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Aikuisten työ- ja valmennuspajoja ja ryhmätoimintaa kehittämällä luodaan TYP-toiminnan tueksi uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, osatyökykyiset ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat. Lisäksi esim. kuntoutustuen saajat, eläkkeen lepäämään jättävät tai eläkkeellä olevat sosiaaliseen työtoimintaan osallistuvat henkilöt.

 

Polku X
Polku X on hanke, jossa etsitään tamperelaisille ja naapurikunnissa asuville nuorille reittejä kohti koulutusta tai työtä. Hanke tarjoaa nuorille valmennusta, jossa pohditaan yhdessä suuntaa työelämässä tai alanvalintaa. Käytännön keinona voidaan hyödyntää muun muassa työkokeilua, jossa nuori pääsee kokeilemaan mietinnässä olevaa alaa. Hankkeen toteuttavat Martinus-säätiö ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Yhteistyöverkostoon kuuluu paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmät:
Hankkeeseen voivat osallistua 17─29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työttömiä tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolella.

 

Polkuja työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tuki 2015-2018
Kuntoutussäätiön TEMPO-hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeessa pilotoidaan myös työkykykoordinaattorin työtä ja tutkitaan sen sijoittumista osaksi osatyökykyisten palveluohjautumisen verkostoa.

Kohderyhmät: Viimeisen vuoden aikana työttömäksi joutuneet työnhakijat, joilla on pitkäaikaissairauksia tai työrajoitteita sekä nuoret työttömät, joilla puutteelliset työelämävalmiudet.

 

Sininen kaari 2015-
Työmarkkinavalmiuksia tukemalla edistetään työnhakijan pääsyä työelämään Varsinais-Suomen Sininauhan hankkeessa. Mahdollisuus mm. kartoittaa sekä fyysinen että psyykkinen vointi ja saada tukea alan vaihtoon tai aiempaan työhön paluuseen.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, mielenterveyskuntoutujat ja yli vuoden avoimilta työmarkkinoilta poissaolleet sekä nuoret ja maahanmuuttajat.

 

Suomen Syöpäpotilaat ry: työelämähanke 2017-2020
Elossa ja osallisena – myös työelämässä!  -hankkeessa tuetaan syöpään sairastuneita työssä jaksamisessa ja työnhaussa. Keskeistä toimintaa ovat kasvokkain kokoontuvat vertaistuelliset ryhmät ja tilaisuudet otsikon ”Minä, syöpä ja työ” alla. Ryhmät kokoontuvat pääasiallisesti Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, mutta etäosallistumismahdollisuuksia on. Lisäksi hankkeella on suljettu Facebook-ryhmä ”Paluu töihin” ja joka toinen keskiviikko järjestettävä anonyymi ryhmä-chat. Hanke tuottaa myös tietoa eri toimijoiden tarpeisiin syöpään sairastuneiden työhön paluuseen liittyen. Hanketta hallinnoi Suomen Syöpäpotilaat ry ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistysten kanssa. Hanketta rahoittaa STEA.

Kohderyhmä: syöpään sairastuneet työnhakijat ja työhön palanneet

 

Taidoilla töihin 2017-
Apuomenan Taidoilla töihin -hankkeen tavoitteena on päästä takaisin työelämään tai esim. opintoihin. Mahdollisuus opinnollistaa osaamisensa tai oppisopimukseen.

Kohderyhmä: Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella.

 

TUKEVA –hanke 2016-2018
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry:n hankkeen asiakkaat työllistyvät työkokeiluna vähävaraisille vanhuksille suunnattuun maksuttomaan kotityöpalvelutoimintaan. Toiminta sisältää mm. seurustelua, kauppa-apua ja pientä siivoustyötä. Autamme työntekijöitämme työ- ja opiskelupaikkojen haussa ja työnhakudokumenttien teossa. Toimimme Helsingin Malmilla ja lähialueilla.

Kohderyhmät: pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat

 

TALLI-hanke 2015-2017
Puustellin Tuki ry:n TALLI-hankkeen päämääränä on työllistää lievästi kehitysvammaisia henkilöitä työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksen kautta sekä luoda monistettava toimintamalli vastaavan työllistämismenetelmän käyttöön myös muualla Suomessa.

Kohderyhmät: Lievästi kehitysvammaiset nuoret.

 

Tartu hetkeen 2017 – 2019
Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Tavoitteena on yhdistää mielenterveys- ja päihdetyö sekä erilaiset työtoiminnot osaksi asiakkaan arkea. Hankkeesta vastaavat Porin Sininauha ja Rauman seudun katulähetys.

Kohderyhmät: Mm. pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ja henkilöt, joiden toimintakyvyssä on rajoitteita.

 

Toimintaa, työtä ja ohjausta 2016 – 2018
Hanke tukee työllistymistä mm. ryhmävalmennuksella, työnhakuneuvonnalla, JobRingillä ja tarjoamalla työtä yhdistyksessä.

Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, heikossa työmarkkina-asemassa olevat raumalaiset sekä maahanmuuttajat paikkakunnalla.

 

Työelämän tuoreet tuulet  2016-2018
Projektin tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön kehittämällä tukimalli, joka helpottaa rekrytointiprosessia. Aula-työkotien Kannatusyhdistyksen projektissa levitetään työnantajille tietoa kehitysvammaisten henkilöiden palkkaamisesta.

Kohderyhmät: Kehitysvammaiset työnhakijat, työnantajat

 

Työelämäosallisuusstrategia neuropsykiatrisille henkilöille 2016-2017
Autismisäätiön hankkeen päämääränä on mm. lisätä autismin kirjon henkilöiden sekä ADHD-, ADD- ja Tourette- henkilöiden työllisyyttä Suomessa sekä löytää keinoja ja työllistymistä tukevia toimintatapoja kohderyhmän työllistämisen edistämiseksi.

Kohderyhmät: Aikuiset, joilla on autismin kirjon oireyhtymä (autismi, Asperger) tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, laaja-alainen kehityshäiriö tai piirteitä edellä mainituista.

 

Työelämäosallisuutta vahvistavan monimuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen ja yhteisösosiaalityön kehittäminen 2015-2018
Hankkeen avulla luodaan rakenteita ja malleja sekä yhteistyölle että ennen kaikkea toiminnalle, josta pitkään työttöminä olleet ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt hyötyvät. Osallisuutta vahvistavien toimintatapojen kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti monimuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen ja yhteisösosiaalityön sekä monikanavaisten palvelujen avulla. Hanketta johtaa Valkeakosken kaupunki.

Kohderyhmät: Työttömät (työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt), jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta palatakseen työmarkkinoille. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat henkilöt (kehitystehtävien toteuttajina), Kelan palveluista vastaavat henkilöt (kehitystehtävien toteuttajina) sekä kolmannen sektorin toimijat ja tukihenkilöt.

 

Työetsivä-hanke ja -rinnakkaishanke 2016-2018
Nuorten Ystävät ry:n 3-vuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten kokonaisvaltaista työelämäosallisuutta Oulun seudulla. Hankkeen päämääränä on tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti ja pienin askelin edeten omalla polullaan kohti mielekästä jatkopolkua.

Kohderyhmät: 18-65-vuotiaat TE-toimiston asiakkaat, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä.

 

Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajatoiminnan avulla Lieksassa -hanke 2015-2016
Hankkeen tavoitteena on perustaa aikuisille suunnattu työpaja Lieksaan aktivoimaan ja tehostamaan moniammatillisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden etenemistä työllistymispolulla kohti avoimia työmarkkinoita. Lieksan kaupungin hankkeen kohderyhmänä ovat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat, tukea tarvitsevat ja pitkään työttömänä olleet henkilöt.

Kohderyhmät: työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat kaiken ikäiset, erityisesti pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi nuoret, jotka tarvitsevat työpajatoimintaa tukena kohti työllisyyttä.

 

Työklinikka 2013 – 2017
Työklinikassa tarjotaan tukea työllistymiseen, mm. opinnoista työelämään siirtyessä, työpaikan vaihtamiseen tai työkeskuksesta sen ulkopuolelle suunnatessa. Toimija on Tampereen kaupunkilähetys.

Kohderyhmä: Pirkanmaan kehitysvammaiset henkilöt, vammaispalvelun asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen.

 

Vahti-hanke 2016-2018
Hankkeen päätavoitteena on luoda Vahti-palvelu, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta työnhaussa ja työllisyyspalveluissa. Vahti edistää vammaisten, osatyökykyisten ja neuropsykiatrisen oireyhtymän nuorten työllistymistä sekä tukee työnantajia, työllistämisen asiantuntijoita ja (nuorille suunnattujen) Ohjaamojen toimintaa. Hankkeessa toimii Vamlas kumppaneineen.

Kohderyhmät: vammaiset, osatyökykyiset ja neuropsykiatrisen oireyhtymän nuoret.

 

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke 2016
Hankkeen tuloksena syntyy yhteenveto vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä estävistä ja mahdollistavista tekijöistä, suositeltava ja vaihtoehtoinen toimintamalli vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiseen Suomessa sekä toimenpidesuunnitelmat toimintamallien käyttöönottoon. Hankkeen toteuttavat NHG Group Oy, Vates-säätiö ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Kohderyhmät: Henkilöt, joilla on liikunta-, näkö- tai kuulovamma tai kommunikaatiohäiriö.

 

VertaisVerstas 2014-2017
Tavoitteena on vahvistaa nuoren elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä uusia toimintamalleja työpajatoiminnan nivelvaiheisiin. Sytyke-Centren projektissa mm. kehitetään työelämätaitoja ja annetaan tukea TE-toimistojen järjestämiä työkokeiluissa.

Kohderyhmä: 17-29-vuotiaat nuoret.

 

Yritystä!-projekti 2016-2018
Invalidiliiton hallinnoimalla projektilla edistetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yrittäjyyttä ja yrittäjinä toimivien vammaisten henkilöiden hyvinvointia mm. verkostoitumisen kautta sekä annetaan ohjeistusta uusien yritysten perustamisessa.

Kohderyhmät: Eri tavoin vammaiset tai osatyökykyiset henkilöt.


Päättyneitä hankkeita

Aktivera resurser -projektet 2013-2016
En svenskspråkig nätverks­projekt som arbetade för att göra det lättare för personer med specialbehov att finna lönearbete.

 

Arbetskompaniet – Työkomppania 2015-2017
Projektets egentliga målgrupp är de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oberoende av ålder eller kön. I projektet utvecklas olika åtgärder (t.ex. återvinningsverksamheten, arbetspoolen) där vissa gagnar särskilt långtidsarbetslösa och återkommande arbetslösa, eller partiellt arbetsföra. Kimitoöns kommunens project.

Målgrupp: Projektets egentliga målgrupp är de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oberoende av ålder eller kön.

 

Go 4 Work! 2015-2017
Novago Yrityskehitys Oy:n Go 4 Work -hanke tarjoaa tukea rekrytointiin sekä uusia apuja työllistymiseen. Tavoitteena on saattaa yhteen Länsi-Uudenmaan alueen työvoimaa tarvitsevat yritykset sekä työttömät työnhakijat. Polku työllistymiseen voi koostua erilaisista toimenpiteistä kuten työkokeilusta ja tukityöllistymisestä.

Kohderyhmät: Alle 30-vuotiaat sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät. Yli 54-vuotiaat ovat erityinen kohderyhmä heikossa työmarkkina-asemassa olevien joukossa.

 

Hankinnoista duunia (Handu) 2015-2017
THL:n hankinnoista duunia -yhteishankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla.

Kohderyhmät: Heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, yli 54-vuotiaat työttömät ja pitkäaikaistyöttömät, yritykset, jotka osallistuvat hankintasopimusten kilpailutuksiin, kuntien hankintayksiköiden, hankintayhtiöiden ja kuntien työllisyyspalveluiden henkilöstö.

 

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projekti 2013-2016 (Syrjäytymisestä osallisuuteen)
Kehitysvammaliiton vetämän projektin päätavoitteena on ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön perustuva työhönvalmennuksen toimintamalli kehitysvammaisille henkilöille. Siten useammalla työtoiminnassa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä on paremmat mahdollisuudet työllistyä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille.

Kohderyhmä: Kehitysvammaiset henkilöt.

 

Duunimentori 2014-2016
Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin -hanke pyrkii parantamaan erityisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten työllistymistä. Lihastautiliiton hankkeessa koulutetaan työnhakijoita, välitetään tietoa työpaikoista sekä tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan työnantajina.

Kohderyhmät: Vammaiset ja pitkäaikaissairaat nuoret. Yhdistykset ja järjestöt.

 

Kiinni arkeen 2014-2016
15-29-vuotiaiden nuorten itsenäistä arjenhallintaa sekä jatkokoulutus- ja työelämävalmiuksia kehitetään kuntouttavan kerho- ja kurssitoiminnan avulla. Toimijana Helsingin seudun erilaiset oppijat ry.

Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret.

 

Luonto elämään- hanke 2015-2017
Lapin AMKn vetämässä hankkeessa luodaan uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja. Toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöä, puutarhaa sekä maatilan ja eläinten hoitoa.

Kohderyhmä: Luontolähtöiset toiminnat on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen tai nuorille, jotka haluavat hyödyntää luonto-osaamistaan.

Julkaisu: Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 1/3

 

Luontopolkua eteenpäin –hanke 2013-2017
Etappi ry:n luontopolulla nuoren on mahdollista pysähtyä hetkeksi oman itsensä äärelle ja ottaa suuntaa tulevaan. Luontopolulla uskotaan vahvasti luonnon voimaannuttavaan vaikutukseen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Luonto on keskeisessä roolissa niin pitkien kuin lyhytryhmienkin työskentelyssä. Luontoympäristö tarjoaa kokonaisvaltaisille pohdinnoille elämästä oivan ympäristön, se rauhoittaa kiireen keskellä ja antaa voimaa tuleviin seikkailuihin elämässä!

Kohderyhmä: pirkanmaalaisille 17–29-vuotiaille työttömille nuorille niin pidempikestoisia työpajajaksoja kuin lyhytkestoisia Voimaryhmiä.

 

Löydä kyky 2015-2016
Autismisäätiön projekti autismin kirjon sekä ADHD- ja Tourette-henkilöiden työllistymisen tukemiseksi. Löydä kyky -pienryhmissä kartoitetaan ja nostetaan näkyviin ammattilaisen ohjaamana omat työelämävahvuudet.

Kohderyhmät: autismin kirjon sekä ADHD- ja Tourette-henkilöt.

 

Mahis työhön -projekti 2008-2011
Mahis työhön oli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä edistävä projekti.

 

Ponnahduslauta takaisin työelämään 2015 – 2017
Orton Pro’n hankkeessa tavoitteena on mahdollistaa palaaminen työelämään yksilöllisen työhönvalmennuksen avulla ja hyödyntäen joustavaa työkokeilukäytäntöä.

Kohderyhmä: Korkeasti koulutetut mielenterveyskuntoutujat.

 

Solmu-koordinaatiohanke 2014-2017
Koordinaatioprojekti (vastuutaho Työterveyslaitos) ESR-kehittämisprojekteille, joiden tavoitteena on mm. työttömien, osatyökykyisten ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen siten, että heidän työllistymisedellytyksensä parantuvat.

Kohderyhmät: Koordinaatiohanke, ei suoria kohderyhmiä. Välillisesti työttömät, työelämästä syrjäytyneet tai syrjäytymisriskissä olevat tai muuten vaikeasti työllistyvät henkilöt.

 

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra) 2014-2017
THL:n Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita.

Kohderyhmät: Koordinaatiohanke, ei suoria kohderyhmiä.

 

Taidoista työpoluiksi -projekti 2013-2017
Rinnekoti-Säätiön Taidoista työpoluiksi on kehitysvammaisten työllistymistä edistävä hanke, jossa nostetaan esiin kehitysvammaisten työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Hankkeessa myös luodaan toimintamalleja näiden esteiden voittamiseksi.

Kohderyhmät: kehitysvammaiset. 2016-17 erityisenä kohderyhmänä nuoret pakolaiset.

 

Tiedolla vaikuttaminen 2015–2017
Vatesin hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä. Hanke järjestää koulutusta, seminaareja, verkostotapaamisia, kirjoittaa artikkeleita, koordinoi esitteitä ja toimittaa mm. työelämän esteettömyyden tietopakettia. Hanke kerää ja välittää aihealueesta juttuvinkkejä ja tarinoita.

Kohderyhmät: Työnantajat, työhönvalmentajat, kuntapäättäjät ja työmarkkinoilla olevat tai sinne pyrkivät vammaiset, pitkäaikaissairaat ja osatyökykyiset henkilöt.

 

Työelämän päämies -projekti 2011-2015
Työelämän päämies -projekti rakensi mm. työllistymisen oppaita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Oppaat löytyvät materiaalipankin kohdasta opaat ja julkaisut.

 

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa 2013-2014
Hankkeen tavoitteena oli kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia toimintamalleja Green Care -menetelmiä hyödyntämällä.

Kohderyhmä: työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot. Asiakaskohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä.

Julkaisu: Green Care. Työhön kuntouttava toiminta luonnossa. Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille

 

Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) -hanke 2012–2014
Hankkeen päätavoitteena oli saada työpaikat työkyvyn tukijoiksi ja osatyökykyiset jatkamaan työuraansa kehittämällä kunnallisten työterveyshuoltojen ja muiden toimijoiden yhteistyötä työkyvyn tukemisessa. Jamit-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Osatyökykyiset työssä hankkeen kanssa työkykykoordinaattorikoulutuksen malli.

 

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti 2014-2015
Vates-säätiön valtakunnallinen projekti kehitti vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten työllisyyttä ja alueellista yhteistyötä vahvistamalla tietoisuutta tukimuodoista ja vaikuttamalla siihen, että vammaisten työllistämistoimet sisällytetään vahvemmin alueellisiin työllisyysstrategioihin.

 

Yes We Can -hanke 2016-2017
Päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina. Tätä tavoitellaan uudistamalla päivä- ja työtoimintaa valmennuksellisempaan suuntaan ja vahvistamalla kehitysvammaisten työhönvalmennusta Etelä-Karjalan alueella. Hankkeessa muun muassa luodaan kehitysvammaisten työhönvalmennusmalli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä selvitetään osatyökykyisten osuuskunnan perustamismahdollisuuksia ja lisätään työllistyvien kehitysvammaisten osaamista vastaamaan työelämän tarpeita. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kohderyhmä: Kehitysvammaiset ihmiset

 


Sisältö päivitetty 20.03.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons