Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 11.9.2019

Oikeus työhön

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ollut voimassa Suomessa kohta kolme vuotta. Tämä näkyy vähitellen vammaisten ihmisten arjessa. Samanaikaisesti kuitenkin huoli vammaisten ihmisten osallisuudesta itseään koskevassa päätöksenteossa, heidän toimeentulostaan, työelämäosallisuudesta ja palveluiden heikennyksistä on lisääntynyt. Vammaiset ihmiset itse ja heidän läheisensä raportoivat yhä useammin epäkohdista, joita he tai heidän läheisensä kokevat työelämässä sekä sote-palveluissa. […]


LueBlogi, - 10.9.2019

Vamma ei estä tekemästä työtä laadukkaasti

Olen kirjoittanut monia työhakemuksia, joissa olen maininnut myös kuuroudesta ja viittomakielisyydestä. En ole saanut vastauksia ja kutsuja työhaastatteluihin 10 vuoden aikana työhakemusten perusteella. Pitääkö poistaa maininta? Pitääkö salata oma kuulovamma, jotta pääsen työhaastatteluun? Miten voin kertoa kuuroudesta ja viittomakielestä niin, että työantaja alkaa suhtautua positiivisesti ja pitää minua normaalina ja pätevänä työntekijänä? Vammaisuus ei saisi […]


LueBlogi, - 20.12.2018

Liian vammainen – ei kukaan!

Aktiivisena kansalaisena toimiminen ja omanlaisen elämän eläminen on meille monille arkipäivää erilaisten valintojen kautta. Entä kun elämä määräytyykin vammaisena pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta? Miten käy mahdollisuuden valita ja toteuttaa menemistä, osallistumista ja työllistymistä siinä missä muillakin? Lähdimme Pähee OTE-hankkeen toimesta Skotlantiin peilaamaan toimiamme kansalaisuuden teemassa. Halusimme vertailla, innostua ja saada malleja, joita muotoilla […]


LueBlogi, - 4.12.2018

Verkostoyhteistyö tukee opiskelijaa mielenterveyden haasteissa

Mielen hyvinvoinnin haasteet ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla tavallisia. Arviolta jopa joka neljäs nuori kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä ennen aikuisikää. Opiskelijoille tyypillisiä mielenterveyden haasteita ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, masennustilat ja stressioireet. Psyykkinen oireilu voi haitata opiskelukykyä ja lisätä riskiä opintojen venymiseen tai keskeytymiseen. Pitkittyessään oireilu voi heikentää myös työllistymisen mahdollisuuksia. Ammattiopisto Spesian koordinoimassa Fokus-hankkeessa on […]


LueBlogi, - 9.11.2018

Tekijätorilta vauhtia vammaisten ihmisten työelämäosallisuuteen

Yhdenvertaisuus ja osallisuus kaikilla elämän alueilla. Nämä asiat olivat keskiössä, kun vuonna 2016 perustettiin vammaisjärjestö Me Osalliset ry – Vi delaktiga rf. Alusta alkaen oli selvää, että tavoiteenamme oli erottua joukosta. Päätimme olla joustavia, ketteriä ja innovaativisia. Halusimme tuoda esiin modernin ajattelun kehitysvammaisuudesta, jossa nostetaan esiin yksilön vahvuudet, taidot ja kyvyt. Ajattelemme, että kehitysvammaiset ja […]


LueBlogi, - 1.11.2018

Kokeilukulttuurista kansalliseksi työkyvyn tuen ja kuntoutuksen käytännöksi

Työkyvyn tuen tarpeesta on esitetty erilaisia arvioita. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke pohjaa arvioon, jossa jopa 1,9 miljoonaa työikäistä suomalaista kärsii jostain sairaudesta ja vammasta. Noin 600 000 heistä arvioi vamman tai sairauden vaikuttavan työkykyynsä tai mahdollisuuksiin saada työpaikka. Työkyvyn tuen palvelupolulla saumattomuutta ja oikea-aikaisuutta OTE-kärkihanke pyrkii kasvattamaan osatyökykyisten työssä jatkamista ja […]


LueBlogi, - 22.10.2018

Toimintaterapeutit työttömien toimijuuden vahvistajina

BusinessOulun työllisyyspalveluiden kolmessa kehittämishankkeessa on kuluvan vuoden aikana työskennellyt toimintaterapeutteja oululaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen eri vaiheissa. Toimintaterapeutin työssä korostuvat asiakaslähtöisyys, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, verkostot sekä oikea-aikaisten ratkaisujen mahdollistaminen työllistymistä tukevissa palveluissa. Toimintaterapiassa toimintaa tarkastellaan suhteessa kunkin sosiaaliseen, kulttuuriseen, fyysiseen ja institutionaaliseen ympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa osallisuutta yhteiskunnassa tukemalla yksilön omaa muutosta toimijana. Mistä aloittaa, […]


LueBlogi, - 14.9.2018

Kokemusyhteiskunnan jäsenenä

Kokemusten korostaminen on yksi aikamme ilmiö. Isot megatrendit, kuten ilmastonmuutos, globalisaatio ja väestönkasvu, rajaavat kulutusta ja korostavat kokemuksia. Etenkin vapaa-ajalta haetaan kokemuksia ja elämyksiä omistamisen sijaan. Elämyksiin sidotaan inhimillisiä resursseja. Kertakäyttötuotteita paheksutaan, niitä kielletään nyt laeilla. Kertakäyttökokemus näyttäisi olevan himoittua pääomaa, johon panostetaan ja jota jaetaan ja uusinnetaan kollektiivisesti digimaailmassa. Kokemuksia käytetään myös palveluiden kehittämisen […]


LueBlogi, - 7.9.2018

Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö (2017) on selvittänyt tutkimuksessaan keinoja, joiden avulla osatyökykyisten työntekijöiden rekrytointi olisi työnantajille nykyistä houkuttelevampaa. Tuloksista selviää, että työn tuottavuuden kompensaatio on tärkeää ja osatyökykyisten vahvuuksien paremmalla tunnistamisella on suotuisa yhteys julkisten tukien ja palveluiden kysyntään ja käyttöön. Oululaisessa Uusi suunta työelämään -kokeilussa on rakennettu palvelumalli osatyökykyisen henkilön uudelleensijoituksen tueksi. Kokeilu on osa […]


LueBlogi, - 30.8.2018

Löytyykö Satakunnassa tahtoa kehitysvammaisten työllistämiseen?

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Työsuhteisessa palkkatyössä on arvion mukaan noin 500 henkilöä eli 2-3 prosenttia työikäisistä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5-11 prosenttia ja Yhdysvalloissa 10 prosenttia. Kehitysvammaisten työllisyystilanne Suomessa vastaa pitkälti kehitysvammaisten työllisyystilannetta Euroopassa. Erityisenä poikkeuksena on Irlanti, joka asukasluvultaan Suomeakin pienempänä maana on onnistunut työllistämään palkkatyöhön 5000-6000 kehitysvammaista. […]


Simple Share Buttons