Suoraan sisältöön

Blogi

LueBlogi, - 20.12.2018

Liian vammainen – ei kukaan!

Aktiivisena kansalaisena toimiminen ja omanlaisen elämän eläminen on meille monille arkipäivää erilaisten valintojen kautta. Entä kun elämä määräytyykin vammaisena pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta? Miten käy mahdollisuuden valita ja toteuttaa menemistä, osallistumista ja työllistymistä siinä missä muillakin? Lähdimme Pähee OTE-hankkeen toimesta Skotlantiin peilaamaan toimiamme kansalaisuuden teemassa. Halusimme vertailla, innostua ja saada malleja, joita muotoilla […]


LueBlogi, - 4.12.2018

Verkostoyhteistyö tukee opiskelijaa mielenterveyden haasteissa

Mielen hyvinvoinnin haasteet ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla tavallisia. Arviolta jopa joka neljäs nuori kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä ennen aikuisikää. Opiskelijoille tyypillisiä mielenterveyden haasteita ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, masennustilat ja stressioireet. Psyykkinen oireilu voi haitata opiskelukykyä ja lisätä riskiä opintojen venymiseen tai keskeytymiseen. Pitkittyessään oireilu voi heikentää myös työllistymisen mahdollisuuksia. Ammattiopisto Spesian koordinoimassa Fokus-hankkeessa on […]


LueBlogi, - 9.11.2018

Tekijätorilta vauhtia vammaisten ihmisten työelämäosallisuuteen

Yhdenvertaisuus ja osallisuus kaikilla elämän alueilla. Nämä asiat olivat keskiössä, kun vuonna 2016 perustettiin vammaisjärjestö Me Osalliset ry – Vi delaktiga rf. Alusta alkaen oli selvää, että tavoiteenamme oli erottua joukosta. Päätimme olla joustavia, ketteriä ja innovaativisia. Halusimme tuoda esiin modernin ajattelun kehitysvammaisuudesta, jossa nostetaan esiin yksilön vahvuudet, taidot ja kyvyt. Ajattelemme, että kehitysvammaiset ja […]


LueBlogi, - 1.11.2018

Kokeilukulttuurista kansalliseksi työkyvyn tuen ja kuntoutuksen käytännöksi

Työkyvyn tuen tarpeesta on esitetty erilaisia arvioita. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke pohjaa arvioon, jossa jopa 1,9 miljoonaa työikäistä suomalaista kärsii jostain sairaudesta ja vammasta. Noin 600 000 heistä arvioi vamman tai sairauden vaikuttavan työkykyynsä tai mahdollisuuksiin saada työpaikka. Työkyvyn tuen palvelupolulla saumattomuutta ja oikea-aikaisuutta OTE-kärkihanke pyrkii kasvattamaan osatyökykyisten työssä jatkamista ja […]


LueBlogi, - 22.10.2018

Toimintaterapeutit työttömien toimijuuden vahvistajina

BusinessOulun työllisyyspalveluiden kolmessa kehittämishankkeessa on kuluvan vuoden aikana työskennellyt toimintaterapeutteja oululaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen eri vaiheissa. Toimintaterapeutin työssä korostuvat asiakaslähtöisyys, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, verkostot sekä oikea-aikaisten ratkaisujen mahdollistaminen työllistymistä tukevissa palveluissa. Toimintaterapiassa toimintaa tarkastellaan suhteessa kunkin sosiaaliseen, kulttuuriseen, fyysiseen ja institutionaaliseen ympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa osallisuutta yhteiskunnassa tukemalla yksilön omaa muutosta toimijana. Mistä aloittaa, […]


LueBlogi, - 14.9.2018

Kokemusyhteiskunnan jäsenenä

Kokemusten korostaminen on yksi aikamme ilmiö. Isot megatrendit, kuten ilmastonmuutos, globalisaatio ja väestönkasvu, rajaavat kulutusta ja korostavat kokemuksia. Etenkin vapaa-ajalta haetaan kokemuksia ja elämyksiä omistamisen sijaan. Elämyksiin sidotaan inhimillisiä resursseja. Kertakäyttötuotteita paheksutaan, niitä kielletään nyt laeilla. Kertakäyttökokemus näyttäisi olevan himoittua pääomaa, johon panostetaan ja jota jaetaan ja uusinnetaan kollektiivisesti digimaailmassa. Kokemuksia käytetään myös palveluiden kehittämisen […]


LueBlogi, - 7.9.2018

Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö (2017) on selvittänyt tutkimuksessaan keinoja, joiden avulla osatyökykyisten työntekijöiden rekrytointi olisi työnantajille nykyistä houkuttelevampaa. Tuloksista selviää, että työn tuottavuuden kompensaatio on tärkeää ja osatyökykyisten vahvuuksien paremmalla tunnistamisella on suotuisa yhteys julkisten tukien ja palveluiden kysyntään ja käyttöön. Oululaisessa Uusi suunta työelämään -kokeilussa on rakennettu palvelumalli osatyökykyisen henkilön uudelleensijoituksen tueksi. Kokeilu on osa […]


LueBlogi, - 30.8.2018

Löytyykö Satakunnassa tahtoa kehitysvammaisten työllistämiseen?

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Työsuhteisessa palkkatyössä on arvion mukaan noin 500 henkilöä eli 2-3 prosenttia työikäisistä. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5-11 prosenttia ja Yhdysvalloissa 10 prosenttia. Kehitysvammaisten työllisyystilanne Suomessa vastaa pitkälti kehitysvammaisten työllisyystilannetta Euroopassa. Erityisenä poikkeuksena on Irlanti, joka asukasluvultaan Suomeakin pienempänä maana on onnistunut työllistämään palkkatyöhön 5000-6000 kehitysvammaista. […]


LueBlogi, - 9.7.2018

Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille Keski-Suomessa

Keski-Suomessa selvitetään, miten työkyvyn tuki nivoutuu osaksi työikäisen hoito- ja kuntoutuspolkua. Kokeilu käynnistyi kesäkuussa 2017. Kokeiltava malli osoittaa, että on mahdollista saada työterveyshuolto ja työpaikat yhteistyöhön muiden SOTE-toimijoiden, myös Kelan ja TE-toimiston kanssa palvelemaan työikäisiä, työllisiä ja työttömiä. Samalla säästetään merkittäviä kustannuksia Kelalta ja työpaikoilta sekä lisätään asiakkaan omia tuloja ja yhteiskunnan saamia verotuloja. Ortopedi […]


LueBlogi, - 6.6.2018

Parempia palveluita osatyökykyisille toimintoja järkeistämällä

Satakunnassa tehdään uutta palvelumallia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille, joilla on kipua tai jaksamisongelmia. Mallia kehitetään yhteistyössä koko maakunnan alueella. Mallin kehittäminen keskittyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden yhtymäpintoihin erikoissairaanhoitoon ja muihin työkyvyn tuen palvelun tuottajiin. Kehittämisessä hyödynnetään Lean-ajattelutapaa. Lean on työn organisoinnin ja kehittämisen ajattelutapa. Sen perusteella työ organisoidaan asiakkaan tarpeen mukaan. Keskeistä on asiakkaalle […]


Simple Share Buttons